APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2010. gada  27. maija sēdē (Nr. 7, 44. §),

saistošie noteikumi Nr. 12.

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2010. gada  22. jūlija sēdē (Nr. 10, 22. §),
saistošie noteikumi Nr. 16

Gulbenes novada domes 2015. gada  26. novembra sēdē (Nr. 24, 4. §),
saistošie noteikumi Nr. 32

Aktuālā redakcija

Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo daļu.

 

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumos) nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts un piešķirts vienreizējs pašvaldības sociālais pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai (turpmāk tekstā – apbedīšanas pabalsts).

1.2.Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kurai noteikta atbilstība trūcīgas personas (ģimenes) statusam vai persona bez ienākumiem un kurai nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu (nesaņem valsts noteikto apbedīšanas pabalstu, palīdzību no darba devēja, u.c.), kā arī pensijas vecuma persona vai personas ar invaliditāti, kurai nav likumīgo apgādnieku vai likumīgie apgādnieki ir trūcīgas personas un kuram VSAA aprēķinātais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 80% no valstī noteiktās minimālās darba algas. (ar 26.11.2015. grozījumiem)

2. Pabalsta apmērs

2.1. Apbedīšanas pabalsta apmērs nosakāms atbilstoši minimālajiem apbedīšanas izdevumiem un tam jāsedz šādu pakalpojumu izmaksas:

2.1.1. zārka un krusta iegādi;

2.1.2. transporta pakalpojumus (Gulbenes novada teritorijā);

2.1.3. kapsētas pakalpojumus;

2.1.4. morga pakalpojumus.

2.2. Apbedīšanas pabalsts nevar būt lielāks par 80% no attiecīgā gada 1.janvīrī valstī spēkā esošās minimālās darba algas. (ar 26.11.2015. grozījumiem)

2.3. Pabalsta apmērs par mirušu trūcīgu personu vai personu bez ienākumiem, vai pensijas vecuma personu (vai personu ar invaliditāti), kuram VSAA aprēķinātais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 80% no valstī noteiktās minimālās darba algas, aprēķināms kā starpība starp summu, ko sastāda 80% no valstī noteiktās minimālās darba algas un VSAA aprēķināto apbedīšanas pabalstu. (ar 26.11.2015. grozījumiem)

3. Pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

3.1. Apbedīšanas pabalsta pieprasītājs Gulbenes novada sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – sociālajā dienestā) iesniedz:

3.1.1. iesniegumu;

3.1.2. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.1.3. izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par to, ka netiek izmaksāts valsts apbedīšanas pabalsts;

3.1.4. izziņa no darba devēja par piešķirto materiālo palīdzības apmēru.

3.2. Apbedīšanas pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzēja kontā saskaņā ar pavadzīmi-rēķinu.

3.3. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras deklarētā dzīvesvieta bijusi Gulbenes novada administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kura uzņemtos apbedīšanu, sociālais dienests organizē personas apbedīšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, naudu pārskaitot apbedīšanas firmai, kas sniedz šo pakalpojumu.

3.4. Sociālais dienests apbedīšanas pabalstu izmaksā 3 (trīs) dienu laikā no labvēlīgā administratīvā akta pieņemšanas dienas. (ar 26.11.2015. grozījumiem)

3.5. Pabalstu par mirušu personu var pieprasīt ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no miršanas reģistrācijas dienas. (ar 26.11.2015. grozījumiem)

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

4.1. Sociālais dienests informē apbedīšanas pabalsta pieprasītāju par piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru.

4.2. Ja apbedīšanas pabalsta piešķiršana tiek atteikta, pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts rakstiski, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

4.3. (izslēgts ar Gulbenes novada domes 22.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

4.4. (izslēgts ar Gulbenes novada domes 22.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

Pārejas noteikumi

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Gulbenes ziņas”.