APSTIPRINĀTI 2012. gada 23. februāra Gulbenes novada domes sēdē Nr. 3, 22. §,
saistošie noteikumi Nr. 6

GROZĪJUMI
Gulbenes novada domes 2013. gada 24. oktobra sēdē Nr. 16, 29. §,
saistošie noteikumi Nr. 20

Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"

15. panta pirmās daļas 6. punktu un 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1.Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk – pabalsts) tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.

2. Šie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

3. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā un jaundzimušā pirmā pamata dzīvesvieta ir deklarēta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

4. Personām, kuras saņēmušas termiņ¬uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, nav tiesību saņemt pabalstu.

5. Pabalsta apmērs ir 150,00 euro par katru jaundzimušo bērnu.

6. Pabalstu piešķir un izmaksā vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar Gulbenes novadā darbojošās bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz sešu mēnešu vecumam (turpmāk – pabalsta pieprasītājs) un ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

7. Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs, Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk tekstā – Dzimtsarakstu nodaļa) reģistrējot bērna piedzimšanu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ārstniecības iestādes izziņu, kas apliecina bērna dzimšanas faktu, un iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu, norādot šādas ziņas:

7.1. pabalsta pieprasītāja:

7.1.1. vārds, uzvārds;

7.1.2. personas kods;

7.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

7.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

7.1.5. kredītiestādes konta numurs (21 zīme);

7.2. pieprasītā pabalsta veids (bērna piedzimšanas pabalsts);

7.3. bērna:

7.3.1. vārds, uzvārds;

7.3.2. personas kods;

7.3.3. deklarētās dzīvesvietas adrese.

8. Iesniegumu oriģinālus Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks vienu reizi nedēļā iesniedz Gulbenes novada sociālajam dienestam (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

9. Ja bērna piedzimšana reģistrēta citā Latvijas pilsētā vai pagastā, pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu, norādot iesniegumā šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3.apakšpunktā noteiktās ziņas, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību (aizbildņi uzrāda Gulbenes novadā darbojošās bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu oriģinālu).

10. Ja bērna piedzimšanas fakts reģistrēts ārvalstīs, pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu, norādot iesniegumā šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3.apakšpunktā noteiktās ziņas, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju sastādīts svešvalodā, nepieciešams pievienot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā).

11. Pabalstu ir tiesības pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.

12. Dokumentus par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests izskata un lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai pamatotu atteikumu to piešķirt, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, pieņem mēneša laikā no pabalsta piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas un desmit darba dienu laikā rakstveidā paziņo pabalsta pieprasītājam par pieņemto lēmumu, lēmumā norādot tā apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

13. Sociālajam dienestam pirms pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot ģimeni dzīvesvietā. Ja apsekošanā tiek konstatēts, ka bērnam netiek nodrošināta pietiekama aprūpe, tad Sociālajam dienestam ir tiesības pabalsta izmaksu sadalīt trīs daļās, pirmajā izmaksas reizē izmaksājamās pabalsta daļas apmērs nedrīkst būt mazāks par 40% no kopējās pabalsta summas.

14. Pabalsts tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Pabalsts tiek izmaksāts no Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

15. Pabalsta izmaksu var aizturēt, ja bērna vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz bāriņtiesas vai sociālā darba speciālista rakstisku slēdzienu. Pabalsta izmaksu atjauno, pamatojoties uz atkārtotu bāriņtiesas vai sociālā darba speciālista rakstisku slēdzienu par to, ka bērna vecāki par bērnu rūpējas un audzina.

16. Ja pabalsta pieprasītājs laikus nav saņēmis piešķirto pabalstu Dzimtsarakstu nodaļas vai Sociālā dienesta vainas dēļ, to izmaksā pabalsta pieprasītājam bez termiņa ierobežojuma.

17. Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušais pēc dzimšanas ir nodzīvojis mazāk kā 7 diennaktis, kā arī gadījumos, ja jaundzimušais ir ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

18. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pabalsta pieprasītājs viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža var apstrīdēt Gulbenes novada domē.

19. Gulbenes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Pabalsts tiek piešķirts par katru jaundzimušo, kas dzimis pēc 2011. gada 31. decembra.

21. Saistošie noteikumi publicējami izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas".