Apstiprināti 2015.gada 29.janvāra sēdē (protokols Nr.1, 6.§)
saistošie noteikumi Nr.1

                                                                                              

Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.² panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk - Bērns) tiek aprēķināts, piešķirts, izmaksāts dzīvokļa pabalsts, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanas saistītos izdevumu segšanas normatīvus.

2. Dzīvokļa pabalsta pieprasījumu izskata un lēmumu pieņem Gulbenes novada sociālais dienests (turpmāk – Dienests) saskaņā ar šiem noteikumiem.

3. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek piešķirts no 18 gadiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

4. Pabalsta saņemšanai Dienestā jāiesniedz iesniegums, dzīvojamās telpas īres (apakšīres) līguma kopija, līgumi par komunālo pakalpojumu saņemšanu, ja dzīvojamo telpu īrē no pašvaldības, katru mēnesi (rēķinus, kvītis, čekus, maksājuma uzdevumus vai cita veida dokumentu), kas apliecina komunālo maksājumu veikšanas faktu un rēķinus par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

5. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek aprēķināts pēc:

5.1. dzīvojamās telpas īres maksas;

5.2. pamatpakalpojuma (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana);

5.3. papildpakalpojuma (karstais ūdens, gāze, elektrība, garāža, autostāvvieta u.c.).

6. Dzīvokļa pabalstam Bērnam tiek noteikti šādi mēneša normatīvi par dzīvokli līdz 20 kvadrātmetru platībā no kopējās platības vai vienistabas dzīvokli līdz 30 kvadrātmetru platībā:

6.1. kārstā un aukstā ūdens patēriņu - atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 2 m3;

6.2. kanalizācijas patēriņu - atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā līdz 2 m3;

6.3. elektroenerģiju - atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 100 kilovatstundām;

6.4. par gāzi:

6.4.1. ar centralizēto gāzes padevi – atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 1 m3;

6.4.2. ar gāzes balonu (ar tilpumu ne vairāk kā 54 litri) – balona (u) iegādes izdevumu summa vienu reizi 4 mēnešos.

6.5. sadzīves atkritumu izvešana – līdz 0,24 m3;

6.6. dzīvojamās telpas īres maksas – līdz 15,00 euro;

6.7. apkurei līdz 25,00 euro, ja nodrošināta centralizētā siltumapgāde, vai līdz 10 m3 malkas kalendārajā gadā, ja dzīvoklī nodrošināta krāšņu apkure, vai ar cita veida cieto kurināmo (oglēm, briketēm, granulas) – 1 tonnas izmaksas kalendārajā gadā.

8. Kopējais aprēķinātais dzīvokļa pabalsta apmērs, ko izmaksā Dienests Bērnam – mēnesī nedrīkst pārsniegt 35,00 euro, bet apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) nedrīkst pārsniegt 60,00 euro mēnesī.

9. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek izmaksāts reizi mēnesī, pārskaitot uz Bērna iesniegumā norādīto bankas kontu vai dzīvojamās telpas apsaimniekotāja kontu.

10. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu dzīvokļa pabalsta izmaksāšanai Bērnam šādos gadījumos:

10.1. ja Bērns vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā dzīvojamās telpas īres maksu;

10.2. ja Bērns vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā par siltumenerģijas apkuri, aukstā, karstā ūdens patēriņu, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, gāzes vai elektroenerģijas patēriņu.

11. Bērnam iesniedzot Dienestā rēķinus, kvītis, čekus, maksājuma uzdevumus vai cita veida dokumentu, kas apliecina, ka šo noteikumu 10.punktā minētās saistības ir izpildītas (nav parāda), Dienests pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta izmaksāšanu, kā arī nolemj veikt samaksu par neizmaksātajiem mēnešiem.

12. Dienesta pieņemtais lēmums ir apstrīdams Gulbenes novada domē (Ābeļu iela 2 Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401), bet Gulbenes novada domes pieņemtais lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.