Drukāt

Apstiprināti 2015.gada 26.marta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.6, 7.§)
saistošie noteikumi Nr.7

Par materiālo palīdzību Gulbenes novadā

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) materiālās palīdzības veidus Gulbenes novadā, šīs palīdzības apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minēto materiālo palīdzību.

2. Pašvaldības materiālo palīdzību piešķir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

3. Materiālo palīdzību, neizvērtējot personas ienākumus, piešķir un izmaksā Gulbenes novada Sociālais dienests (turpmāk - dienests) apstiprinātā budžeta ietvaros.

4. Dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Piešķirto materiālo palīdzību personai var izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt personas norādītajā kontā.

II. Materiālās palīdzības veidi

6. Pašvaldības materiālās palīdzības veidi:

6.1. materiālā palīdzība 80 un vairāk gadu sasniegušām personām;

6.2. materiālā palīdzība politiski represētām personām;

6.3. materiālā palīdzība Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā iesaistītajām personām.

III. Materiālā palīdzība 80 un vairāk gadu sasniegušām personām

7. Materiālā palīdzība 80 un vairāk gadu sasniegušām personām (80, 85, 90, 95, 100 gadu jubilejā un katru gadu pēc 100 gadu sasniegšanas) ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu cienījamu vecumu sasniegušām personām pamatvajadzību nodrošināšanai.

8. Materiālās palīdzības apmērs:

8.1. 80 gadu jubilejā 20,00 euro;

8.2. 85 gadu jubilejā 25,00 euro;

8.3. 90 gadu jubilejā 30,00 euro;

8.4. 95 gadu jubilejā 35,00 euro;

8.5. 100 gadu jubilejā 100,00 euro;

8.6. katrā nākamajā jubilejā pēc 100 gadu sasniegšanas 100,00 euro.

9. Lēmums par materiālās palīdzības piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz Gulbenes novada pagastu pārvalžu vai pilsētas pārvaldes sagatavotu sarakstu pēc Personas Datu Pārlūkā esošās informācijas.

10. Materiālo palīdzību izmaksā personai jubilejas dienā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc noteiktā vecuma sasniegšanas.

11. Materiālo palīdzību izmaksā dienests apstiprinātā budžeta ietvaros.

12. Materiālā palīdzība 80 un vairāk gadu sasniegušām personām (80, 85, 90, 95, 100 gadu jubilejā un katru gadu pēc 100 gadu sasniegšanas) tiek piešķirts personai, kas sasniegusi šo noteikumu 8.punktā minētos gadus pēc 2014.gada 31.decembra.

IV. Materiālā palīdzība politiski represētām personām

13. Materiālā palīdzība politiski represētām personām ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu politiski represētām personām pamatvajadzību nodrošināšanai.

14. Materiālās palīdzības apmērs ir 50,00 euro.

15. Lai saņemtu materiālo palīdzību, personai dienestā jāiesniedz iesniegums un politiski represētas personas apliecības kopija. Gadījumā, ja persona nav spējīga šāda vieda iesniegumu uzrakstīt, tad lēmums par materiālās palīdzības piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz Gulbenes novada pagastu pārvalžu, pilsētas pārvaldes vai sociālā darbinieka ierosinājumu, kas apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt šāda veida materiālo palīdzību.

16. Materiālā palīdzība tiek izmaksāta novembra mēnesī.

17. Materiālo palīdzību izmaksā no attiecīgās administratīvās teritorijas pagasta vai pilsētas pārvaldes sociālajai palīdzībai paredzētajiem līdzekļiem.

V. Materiālā palīdzība Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā iesaistītajām personām

18. Materiālo palīdzību piešķir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā iesaistītajām personām bez ienākumu izvērtēšanas.

19. Materiālās palīdzības apmērs ir 50,00 euro.

20. Lai saņemtu materiālo palīdzību, personai Dienestā jāiesniedz iesniegums un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā iesaistītās dalībnieka apliecības kopija. Gadījumā, ja persona nav spējīga šāda vieda iesniegumu uzrakstīt, tad lēmums par materiālās palīdzības piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz Gulbenes novada pagastu pārvalžu, pilsētas pārvaldes vai sociālā darbinieka ierosinājumu, kas apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt šāda veida materiālo palīdzību.

21. Materiālā palīdzība tiek izmaksāta decembra mēnesī.

22. Materiālo palīdzību izmaksā no attiecīgās administratīvās teritorijas pagasta vai pilsētas pārvaldes sociālajai palīdzībai paredzētajiem līdzekļiem.

VI. Noslēguma jautājumi

23. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas”.