Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu

APSTIPRINĀTI Gulbenes novada domes 26.05.2016. sēdē, protokols Nr.8, 26.§
saistošie noteikumi Nr.12

GROZĪJUMI
Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra sēdē Nr.14, 29.§,
saistošie noteikumi Nr.12

Aktuālā redakcija

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Gulbenes novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

2. Nekustamā īpašuma īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību Noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļa (turpmāk – Nodaļa);

3. Nodaļas izdoto administratīvo aktu atvieglojumu piešķiršanas jautājumos privātpersona var apstrīdēt, vēršoties pie Gulbenes novada domes priekšsēdētāja.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

4. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

4.1. personai ar 1. vai 2.grupas invaliditāti – 50%;

4.1.1 personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem – 50%;

4.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – 50%;

4.3. likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.2 daļā minētajām personām – 90%;

4.4. (izslēgts ar grozījumu, kas stājas spēkā ar 01.01.2018.);

4.5. personai par nekustamo īpašumu, kuru lieto sabiedriskā labuma organizācija – 90%;

4.6. sabiedriskā labuma organizācijai par pašvaldībai piederošo vai piekrītošo nekustamo īpašumu, kas iznomāts sabiedrībai nozīmīgu projektu realizēšanai – 90%;

4.7. biedrībām, ar kurām Gulbenes novada dome noslēgusi valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu, par nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots pārvaldes uzdevuma veikšanai – 90%;

4.8. biedrībām, kurās Gulbenes novada dome ir biedrs, par nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots biedrības darbības nodrošināšanai – 90%.

5. Personām, kuras minētas Noteikumu 4.1. – 4.3.apakšpunktā, piešķir atvieglojumus par šādiem nekustamā īpašuma objektiem:

5.1. Par dzīvojamās mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi;

5.2. Par telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), un tām piekritīgo zemi.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi

6. (izslēgts ar 26.10.2017. grozījumu, kas stājas spēkā ar 01.01.2018.);

7. Noteikumu 4.1. - 4.2.apakšpunktā minētajām personām atvieglojumus piešķir, ja personas deklarētā dzīvesvieta ir nekustamā īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums;

8. Personas, kuras minētas Noteikumu 4.1., 4.2.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir arī tad, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta ir pansionātā vai sociālās aprūpes iestādē.

9. Personām, kuras minētas Noteikumu 4.3.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir, ja taksācijas gada 1.janvārī personas vai tās laulātā deklarētā dzīvesvieta ir nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi, kopā ar 4.3.apakšpunktā minēto bērnu skaitu (izņemot audžuģimenēs ievietotos bērnus).

10. Personām, kuras minētas Noteikumu 4.1. - 4.2.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts, iznomāts.

11. Ja nekustamais īpašums (zeme vai ēka), par kuru personai ir tiesības saņemt atvieglojumus, tikai daļēji atbilst Noteikumu prasībām, tad atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

12. Ja personai ir tiesības saņemt atvieglojumus uz likuma un Noteikumu pamata vai uz vairāku Noteikumu 4.punktā paredzēto nosacījumu pamata, tiek piešķirts atvieglojums atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

13. Personai, kurai ir tiesības uz atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar Noteikumu 4.punktu, atvieglojumus nepiešķir, ja:

13.1. (izslēgts ar 26.10.2017. grozījumu, kas stājas spēkā ar 01.01.2018.);

13.2. gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu;

13.3. (izslēgts ar 26.10.2017. grozījumu, kas stājas spēkā ar 01.01.2018.);

14. Atvieglojumus nepiešķir par zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība, par būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī par minētajām būvēm piekritīgo zemi.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas periods

15. Atvieglojumus piešķir par taksācijas gadu, par kuru iesniegts personas pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu, ja pieteikuma iesniegšana paredzēta Noteikumos, ievērojot Noteikumu 22.punkta nosacījumus.

16. Personām, kuras minētas Noteikumu 4.punktā (izņemot Noteikumu 4.2., 4.3.apakšpunktu), atvieglojumus piešķir par to laika periodu, par to laika periodu, par kuru personai ir piešķirts Noteikumu 4.punkta attiecīgajā apakšpunktā noteiktais statuss un pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

17. Personām, kuras minētas Noteikumu 4.3.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, nosakot personas atbilstību Noteikumu prasībām taksācijas gada 1.janvārī.

18. Personām, kurām saskaņā ar Noteikumiem ir tiesības uz atvieglojumiem (izņemot 4.3.apakšpunktu), atvieglojumus piešķir ar nākamo mēnesi pēc tam, kad iestājusies atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem un iesniegti Noteikumu 22.punktā noteiktie dokumenti.

19. Personas tiesības uz atvieglojumiem, kas piešķirti saskaņā ar Noteikumiem (izņemot tiesības uz atvieglojumiem, pamatojoties uz Noteikumu 4.2., 4.3.apakšpunktu), izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

20. Noteikumu 14.punkts tiek piemērots, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā vai administratīvais akts par zemes vienību atzīšanu par tādām, kas netiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies tā izpildes termiņš augstākas iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.

V. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

21. Personām, kuras minētas Noteikumu 4.3.apakšpunktā, Nodaļa piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz tās rīcībā pieejamajiem datiem par personas atbilstību Noteikumu nosacījumiem.

22. Personām, kuras minētas Noteikumu 4.1., 4.1.1; 4.2., 4.5 apakšpunktā, Nodaļa piešķir atvieglojumus uz personas pieteikuma par atvieglojumu piešķiršanu pamata, izvērtējot iesniegtās ziņas un dokumentus saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

22.1. persona, kurai ir tiesības uz Noteikumu 4.1., 4.1.1, 4.2.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, Nodaļā iesniedz pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu;

22.2. ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad personai, kura iesniegusi Nodaļā pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu sakarā ar Noteikumu 22.1.apakšpunktu, nākamajos taksācijas gados nav jāiesniedz Nodaļā atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad beidzies statusu apliecinoša dokumenta derīgu termiņš;

22.3. persona, kurai ir tiesības uz Noteikumu 4.1., 4.2.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, Nodaļā, iesniedzot pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu, uzrāda attiecīgo statusu apliecinošos dokumentu;

22.4. persona, kurai ir tiesības uz Noteikumu 4.4.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz taksācijas gada 15.decembrim Nodaļā iesniedz dokumentus, kas apliecina zemes izmantošanu pašvaldības izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbībai;

22.5. persona, kurai ir tiesības uz Noteikumu 4.5.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem Nodaļā iesniedz dokumentus, kas apliecina faktu, ka nekustamā īpašuma objektu lieto sabiedriskā labuma organizācija.

23. Pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu nākamajam taksācijas gadam var iesniegt sešus mēnešus pirms attiecīgā taksācijas gada iestāšanās, ja Noteikumos nav paredzēts cits pieteikuma iesniegšanas termiņš. Šādu pieteikumu izskata vienlaicīgi ar nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu tam taksācijas gadam, par kuru iesniegts pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu, un uz to nav attiecināms normatīvajos aktos noteiktais pieteikumu izskatīšanas termiņš.

24. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja maiņas gadījumā tiesiskās sekas, kas nodibinātas ar Noteikumu 22.4. un 22.5.apakšpunktā noteiktā pienākuma izpildi, ir attiecināms uz jauno nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ar nākamo mēnesi pēc tam, kad Nodaļā iesniegts jaunā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja iesniegums par atvieglojumu piemērošanu.

25. Pieteikumā par atvieglojumu piešķiršanu persona norāda atvieglojumu piešķiršanas pamatu, apliecina, ka ir sniegusi precīzas un patiesas ziņas par sevi un citām personām, kā arī persona apliecina, ka dod Nodaļai tiesības iepazīties ar minēto personu personas datiem, kas nepieciešami lēmuma par atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanai.

26. Personai ir pienākums paziņot Nodaļai par atvieglojumu piešķiršanas pamata vai atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem zaudēšanu mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža, izņemot gadījumus, kad persona ir mainījusi deklarēto dzīvesvietu.

27. Ja atvieglojumi nav piešķirti uz Noteikumu 14.punkta pamata, Nodaļa atkārtoti izvērtē atvieglojumu piešķiršanas jautājumu, pamatojoties uz personas pieteikumu, kas iesniegts sešu mēnešu laikā no brīža, kad beiguši pastāvēt 14.punktā noteiktie apstākļi, bet ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 15.decembrim.

28. Personas sniegtās ziņas Nodaļa pārbauda izlases kārtībā.

29. Ja persona savā pieteikumā vai rakstiskā apliecinājumā ir sniegusi nepatiesas ziņas par sevi, vai ir pārkāpusi Noteikumu 27.punktu, Nodaļa pārrēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot pa likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem maksāšanas termiņiem, kā arī aprēķinot nokavējuma naudu.

30. Noteikumu 29.punktā noteiktajos gadījumos nekustamā īpašuma nodokli nepārrēķina, ja pārrēķināmā summa nepārsniedz 7 EUR.

VI. Noslēguma jautājumi

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2013.gada 28.februāra saistošos noteikumus Nr.4 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu”

32. Noteikumi publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.