Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Gulbenes novada pašvaldībā

Saistošie noteikumi Nr.25, APSTIPRINĀTI 2015.gada 30.jūlija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 16, 8.§)

GROZĪJUMI

2018.gada 26.aprīļa Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 7, 7.§)

Izdoti saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, persona vai personu grupa, kuras saista laulība, radniecība vai citas personiskas attiecības un kuras dzīvo vienā mājoklī, (turpmāk – ģimene (persona)), atzīstama par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja:

2.1. tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 188,00;

2.2. tai nepieder īpašums, vērtspapīri, izņemot šo noteikumu 17.punktā minēto;

2.3. tās rīcībā nav naudas līdzekļu uzkrājumu, kas pārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

2.4. tā nav noslēgusi uztura līgumu;

2.5. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā, izņemot gadījumus, kad personai, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, maznodrošinātas personas statuss nepieciešams, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā;

2.6. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.

3. Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem Gulbenes novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) pēc iesnieguma, kuru iesniedz viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona, saņemšanas.

4. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka ģimenei (personai), kuras deklarētā pamata dzīvesvieta ir Gulbenes novadā. Ja maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss nepieciešams, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka ģimenei (personai), kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Gulbenes novadā.

II. MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANA

5. Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu.

6. Parakstot šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās personas Sociālajam dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu).

7. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai iesniedzējs aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kurā norāda ziņas par šo noteikumu 1.punktā minētajām personām, kā arī iesniedz vai uzrāda Sociālajā dienestā dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītos faktus, tajā skaitā par papildu ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumu. Parakstot deklarāciju, iesniedzējs apliecina deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

8. Deklarācijā norādītās ziņas Sociālais dienests pārbauda, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām, ja nepieciešams, pieprasot ziņas apliecinošus dokumentus no iesniedzēja un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.

9. Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no iesniedzēja iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

10. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

11. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Sociālais dienests izsniedz uz Sociālā dienesta veidlapas noformētu izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (1.pielikums). Izziņa derīga arī, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

12. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepiešķir vai atceļ, ja iesniedzējs ir sniedzis nepatiesas ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli.

III. IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀVOKĻA NOVĒRTĒŠANA

13. Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus:

13.1. par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:

13.1.1. ienākumi no algota darba;

13.1.2. valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;

13.1.3. citi ienākumi, izņemot šo noteikumu 15.punktā minētos;

13.2. ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā pirms šo noteikumu 5.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā periodu no darījuma brīža līdz iesnieguma iesniegšanai pašvaldības sociālajā dienestā, izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai.

14. Deklarācijā norāda ģimenes (personas) ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā ieņēmumu periodu.

15. Par ienākumiem šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantā minētie ienākumi, kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums.

16. Ienākumus deklarē atbilstoši apmēram, kas veidojas pēc nodokļu samaksas.

17. Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāms:

17.1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi vai ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums;

17.2. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;

17.3. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pielikumu, izņemot minētā pielikuma 3.punktā norādītos naudas līdzekļus;

17.4. kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu;

17.5. viens transportlīdzeklis, tajā skaitā viena automašīna vai motocikls, kas ir vecāks par desmit gadiem un ģimenes īpašumā ir ilgāk nekā 24 mēnešus, kā arī velosipēds, mopēds, motorollers un auto piekabe.

17.6. viena garāža un viens nekustamais īpašums, kurš sastāv no zemes īpašuma ar platību līdz 1 hektāram, pie nosacījuma, ja nekustamajā īpašumā vai tā daļā, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, nav lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

IV. LĒMUMA PAR ĢIMENES (PERSONAS) ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM APSTRĪDĒŠANAS UN ATTEIKUMS PIEŠĶIRT MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSU KĀRTĪBA

18. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šo noteikumu 2.punktā noteikto ienākuma līmeni vai nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

19. Sociālā dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu var apstrīdēt Gulbenes novada domē. Gulbenes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošos noteikumus nr.18 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu”.

21. Noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.