Drukāt

APSTIPRINĀTI Gulbenes novada domes 25.10.2018. sēdē, protokols Nr.22, 32.§

REDAKCIONĀLI PRECIZĒJUMI
Gulbenes novada domes 29.11.2018. sēdē Nr.24, 45.§

GROZĪJUMI
Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdes Nr.1, 25.§,
saistošie noteikumi Nr.14

Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija sēdes Nr.8, 56.§,
saistošie noteikumi Nr.13

Aktuālā redakcija

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu

  1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) maksātāju kategorijas, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt nodokļa atvieglojumu par īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošo nodokļa objektu, nodokļa atvieglojumu saņemšanai pašvaldībā iesniedzamos dokumentus un nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību.
  2. Nodokļa maksātāju atbilstību Noteikumiem izvērtē un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Gulbenes novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa (turpmāk – Nodaļa) pēc nodokļa maksātāja iesnieguma un tam pievienoto Noteikumos noteikto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas.
  3. Nodaļas izdoto administratīvo aktu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt tā adresāts var apstrīdēt Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
  4. Nodokļa atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas nodokļa objektam var piešķirt šādām nodokļa maksātāju kategorijām:

Nr.

Nodokļa maksātāja kategorija

Nodokļa atvieglojuma periods

Nodokļa atvieglojuma apmērs

Iesniedzamie dokumenti un to iesniegšanas termiņš

Nosacījumi

4.1.

Fiziskai personai, kurai noteikta I. vai II. grupas invaliditāte, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvieta

Taksācijas periods, kurā pastāv atbilstība attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai

50% no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas

Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 31.janvārim;

Klātienē jāuzrāda derīgas invaliditātes apliecības oriģināls.

Nodokļa atvieglojuma objekts ir dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, dzīvojamās mājas daļa, telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupa, kuras lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāža, pagrabs, noliktava, saimniecības telpa) un tām piekritīgā zeme;

Nodokļa atvieglojums netiek piešķirts, ja nodokļa objekts tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai;

Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts arī gadījumā, ja nodokļa maksātājs dzīvesvietu deklarējis pansionātā vai sociālās aprūpes iestādē;

Nodokļa atvieglojums tiks piešķirts ar nākamo taksācijas gada mēnesi no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja iesniegums un tam pievienojamie dokumenti netiks iesniegti līdz taksācijas gada 31.janvārim.

4.2.

Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar I. vai II. grupas invaliditāti, kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem, par nodokļa objektu, kurā nodokļa maksātājam ar minēto personu ir kopīga deklarētā dzīvesvieta

Taksācijas periods, kurā pastāv atbilstība attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai

50% no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas

Iesniegums līdz taksācijas gada 31.janvārim;

Klātienē jāuzrāda derīgas invaliditātes apliecības oriģināls.

Nodokļa atvieglojuma objekts ir dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, dzīvojamās mājas daļa, telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupa, kuras lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāža, pagrabs, noliktava, saimniecības telpa) un tām piekritīgā zeme;

Nodokļa atvieglojums netiek piešķirts, ja nodokļa objekts tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai;

Nodokļa atvieglojums tiks piešķirts ar nākamo taksācijas gada mēnesi no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja iesniegums un tam pievienojamo dokumenti netiks iesniegti līdz taksācijas gada 31.janvārim.

4.3.

Fiziskai personai, kura ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvieta

Taksācijas periods, kurā pastāv atbilstība attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai

70% no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas

Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 31.janvārim;

Klātienē jāuzrāda Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības oriģināls.

Nodokļa atvieglojuma objekts ir dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, dzīvojamās mājas daļa, telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupa, kuras lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāža, pagrabs, noliktava, saimniecības telpa) un tām piekritīgā zeme;

Nodokļa atvieglojums netiek piešķirts, ja nodokļa objekts tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai;

Nodokļa atvieglojums pēc sākotnējā iesnieguma iesniegšanas par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nākamajiem kārtējiem taksācijas gadiem tiek piešķirts bez atkārtota nodokļa maksātāja iesnieguma;

Nodokļa atvieglojums tiks piešķirts ar nākamo taksācijas gada mēnesi no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja iesniegums un tam pievienojamo dokumenti netiks iesniegti līdz taksācijas gada 31.janvārim.

4.4.

Fiziskai personai, kurai (pašai vai kopā ar laulāto) vai viņas laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību, par nodokļa objektu, kurā fiziskai personai vai tās laulātajam ir deklarēta dzīvesvieta kopā vismaz trim no minētajiem bērniem

Taksācijas periods, kurā pastāv atbilstība attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai

90% no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas

Dokumentu iesniegšana nav nepieciešama.

Nodokļa atvieglojuma objekts ir dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, dzīvojamās mājas daļa, telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupa, kuras lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāža, pagrabs, noliktava, saimniecības telpa) un tām piekritīgā zeme;

Nodokļa atvieglojums piešķirams arī gadījumā, ja nodokļa objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem vai fiziskas personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta;

Gadījumā, ja taksācijas gada sākumā pirms nodokļa maksāšanas paziņojuma izsūtīšanas nodokļa administrācija konstatē, ka nodokļa maksātājam ir kavēti nodokļa maksājumi, tad nodokļa atvieglojums tiek piešķirts 50% apmērā no attiecīgajam taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas.

4.5.

Fiziskai personai, kura ir 1991.gada barikāžu dalībnieks, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvieta

Taksācijas periods, kurā pastāv atbilstība attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai

50% no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas

Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 31.janvārim;

Klātienē jāuzrāda 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecības oriģināls.

Nodokļa atvieglojuma objekts ir dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, dzīvojamās mājas daļa, telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupa, kuras lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāža, pagrabs, noliktava, saimniecības telpa) un tām piekritīgā zeme;

Nodokļa atvieglojums netiek piešķirts, ja nodokļa objekts tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai;

Nodokļa atvieglojums tiks piešķirts ar nākamo taksācijas gada mēnesi no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja iesniegums un tam pievienojamo dokumenti netiks iesniegti līdz taksācijas gada 31.janvārim.

4.6.

Nodokļa maksātājam, kurš ir vientuļš pensionārs, par nodokļa objektu, kurā deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta

Taksācijas periods, kurā pastāv atbilstība attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai

50% no taksācijas gadam aprēķinātas nodokļa summas

Iesniegums jāiesniedz līdz attiecīgā gada 15.decembrim;

Klātienē jāuzrāda pensionāra apliecības oriģināls.

Vientuļš pensionārs Noteikumu izpratnē ir persona, kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta pensionāra apliecība un kurai nav Civillikumā noteikto apgādnieku, kā arī ar pilngadīgu personu nodokļa objektā kopīgas deklarētas dzīvesvietas; (ar 30.05.2019. grozījumiem)

Nodokļa atvieglojuma objekts ir dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, dzīvojamās mājas daļa, telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupa, kuras lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāža, pagrabs, noliktava, saimniecības telpa) un tām piekritīgā zeme;

Nodokļa atvieglojums netiek piešķirts, ja nodokļa objekts tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai;

Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts arī gadījumā, ja nodokļa maksātāja dzīvesvieta deklarēta pansionātā vai sociālās aprūpes iestādē;

Nodokļa atvieglojums tiks piešķirts ar nākamo taksācijas gada mēnesi no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja iesniegums un tam pievienojamie dokumenti netiks iesniegti līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim (ar 30.05.2019. grozījumiem)

4.7.

Nodokļa maksātājam par nodokļa objektu, kas iepriekšējā taksācijas gadā pieslēgts centralizētajai

ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai

Turpmākie trīs taksācijas gadi

50% no taksācijas gadam aprēķinātas nodokļa summas

Iesniegums jāiesniedz līdz attiecīga gada 1.decembrim;

Pakalpojumu sniedzēja akts par objekta gatavību pievienošanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

Pakalpojuma sniedzēja akts par mēriekārtas un komercuzskaites mezgla uzstādīšanu, noplombēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā;

Līguma par pakalpojuma sniegšanu apliecināta kopija.

Nodokļa atvieglojuma objekts ir ēka(s) un piekritīgā zeme.

4.8.

Nodokļa maksātājam par nodokļa objektu vai tā daļu, kuru lieto sabiedriskā labuma organizācija

Taksācijas periods, kurā nodokļa objekts nodots lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai

90% no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas

Iesniegums;

Nodokļa objekta vai tā daļas nomas vai patapinājuma līguma apliecināta kopija, ja līgumslēdzēja puse nav pašvaldība;

Nodokļa maksātājam, ja nodokļa objekta lietošanas tiesības izbeidzas pirms līgumā noteiktā termiņa, ir pienākums nekavējoties par to paziņot nodokļa administrācijai.

4.9.

Nodokļa maksātājam par nodokļa objektu vai tā daļu, kas tiek izmantots pašvaldības deleģēto funkciju realizēšanai

Taksācijas periods, kurā nodokļa objekts tiek izmantots pašvaldības deleģēto funkciju realizēšanai

50% no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas

Iesniegums;

Nodokļa objekta vai tā daļas nomas vai patapinājuma līguma apliecināta kopija, ja līgumslēdzēja puse nav pašvaldība;

Nodokļa maksātājam, ja nodokļa objekta vai tā daļas lietošanas tiesības izbeidzas pirms līgumā noteiktā termiņa, ir pienākums nekavējoties par to paziņot nodokļa administrācijai.

4.10.

Biedrībai, kuras biedru reģistrā kā biedrs reģistrēta Gulbenes novada pašvaldība, par nodokļa objektu, kas izmantots biedrības darbības mērķu un uzdevumu realizēšanai

Taksācijas periods, kurā nodokļa objekts vai tā daļa tiek izmantots biedrības darbības mērķu un uzdevumu realizēšanai

90% no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas

Iesniegums;

Nodokļa objekta lietošanas tiesības apliecinoša dokumenta apliecināta kopija, ja līgumslēdzēja puse nav pašvaldība.

Nodokļa maksātājam, ja nodokļa objekta vai tā daļas lietošanas tiesības izbeidzas pirms līgumā noteiktā termiņa, ir pienākums nekavējoties par to paziņot nodokļa administrācijai.

4.11.

Iepriekšējo divu kalendāro gadu laikā reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam, kas veic saimniecisko darbību un nodarbina vismaz vienu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā deklarētu darba ņēmēju, kura darba samaksas apmērs nav mazāks par valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, par nodokļa objektiem, kas tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai

(ar 31.01.2019. grozījumiem)

Turpmākie trīs taksācijas gadi

Visā nodokļa atvieglojuma periodā 90% apmērā no katram taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas

Iesniegums līdz taksācijas gada 15.janvārim;

Saimnieciskās darbības veicēja izziņa par Gulbenes novada administratīvajā teritorijā deklarētu saimnieciskā darbības veicēja nodarbinātu darba ņēmēju, norādot darba ņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu un darbības laiku, izziņai pievienojot attiecīgā darba ņēmēja apliecinājumu par piekrišanu personas datu apstrādei Gulbenes novada pašvaldībā un pārbaudei valsts un pašvaldību reģistros un informācijas sistēmās nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, lai saimnieciskās darbības veicējs varētu saņemt nodokļa atvieglojumu

(ar 31.01.2019. grozījumiem)

Nodokļa atvieglojums kārtējam nodokļa atvieglojuma perioda taksācijas gadam netiek piešķirts, ja pirms nodokļa atvieglojuma perioda attiecīgā taksācijas gada Nodaļa konstatē, ka nodokļa maksātājs vairs neatbilst attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai noteiktajām prasībām

(ar 31.01.2019. grozījumiem)

4.12.

Saimnieciskās darbības veicējam, kas iepriekšējā pārskata gadā ir nodarbinājis jauniešus vasaras sezonā vecumā no 15 līdz 25 gadiem, nodrošinot darba samaksu apmērā, kas nav zemāka par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, vai nodrošinājis jaunietim prakses iespējas, par nodokļa objektu, kas tiek izmatots saimnieciskās darbības veikšanai

Taksācijas gads

70% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas, ja pārskata gadā nodarbināto vai praksi izgājušo jauniešu skaits ir 4 vai lielāks;

50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas, ja pārskata gadā nodarbināti vai praksi izgājuši 2 līdz 3 jaunieši;

25% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas, ja pārskata gadā nodarbināts vai praksi izgājis 1 jaunietis;

Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.janvārim;

Ar nodarbināto jaunieti noslēgtā darba līguma apliecināta kopija, pievienojot nodarbinātā jaunieša rakstveida apliecinājumu, par piekrišanu nodarbinātā jaunieša personas datu apstrādei Gulbenes novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, lai saimnieciskās darbības veicējs varētu saņemt nodokļa atvieglojumu;

Ar praktikantu noslēgtā līguma par praksi apliecināta kopija, pievienojot praktikanta rakstveida apliecinājumu, par piekrišanu praktikanta personas datu apstrādei Gulbenes novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa. administrēšanas vajadzībām, lai saimnieciskās darbības veicējs varētu saņemt nodokļa atvieglojumu.

Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts gadījumā, ja saimnieciskās darbības veicējs jaunieti nodarbinājis vismaz vienu mēnesi;

 

4.1 Noteikumu izpratnē ar nodokļa objektam piekritīgo zemi saprot zemes vienību, uz kuras atrodas nodokļa atvieglojuma objekts (ar 30.05.2019. grozījumiem)

5. Nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojums netiek piešķirts, ja nodokļa maksātājam iesnieguma par atvieglojuma piešķiršanu izskatīšanās laikā ir kavēti nodokļa maksājumi.

6. Nodokļa atvieglojuma piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamības gadījumā Nodaļai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Nodaļai ir tiesības apsekot nodokļa objektu un iegūto informāciju izmantot lēmuma pieņemšanai.

7. Nodaļa, konstatējot nepatiesu ziņu sniegšanu, nepiešķir vai atceļ piešķirto atvieglojumu.

8. Nodaļa, konstatējot nodokļa maksātāja atbilstību Noteikumiem, par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu.

9. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.