Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

APSTIPRINĀTI Gulbenes novada domes 28.11.2019. sēdē, protokols Nr.18, 13.§

Aktuālā redakcija

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

3. Noteikumos lietotie termini:                                                                                                 

3.1. Nekustamais īpašums - dzīvojamā māja vai zemes gabals, kura apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai;       

3.2. Pieslēgums - ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu;

3.3. Pretendents - dzīvojamās mājas īpašnieks, zemes gabala īpašnieks vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.

4. Līdzfinansējumu Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgi saņemt nekustamā īpašuma īpašnieki - fiziskas personas un dzīvokļu īpašnieku kopības.

5. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

6. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā, bet ne vairāk kā 1000,00 euro (viens tūkstotis euro), būvniecības izmaksām viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

7. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

7.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;

7.2. esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā, piemēram, skatakā);

7.3. jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja Nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

7.4. jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja Nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei.

III. Līdzfinansējuma saņemšanas noteikumi

8. Pretendents līdzfinansējuma saņemšanai Pašvaldībā iesniedz iesniegumu, pievienojot:

8.1. nekustamā īpašuma piederību apliecinošu dokumentu;

8.2.dzīvokļu īpašnieku kopība Pašvaldībā iesniedz dokumentu (kopīpašnieku lēmumu/protokolu), no kura izriet, ka, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pieņemts lēmums par Pieslēguma izbūves nepieciešamību un noteiktas personas pilnvarojumu iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par Pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;

8.3. Būvniecības likumā noteikto dokumentāciju, dokumentus, kas apliecina projektēšanas darbu apmaksu, un sertificēta būvinženiera apstiprinātu būvdarbu tāmi;

8.4. apliecinājumu par finanšu līdzekļu pietiekamību Pieslēguma priekšfinansēšanai. Avansa nepieciešamības gadījumā, norādot tā lielumu procentuāli. Avanss nevar būt lielāks par 50% no pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apmēra.

9. Pēc iesnieguma saņemšanas viena mēneša laikā Pašvaldība pārbauda iesniegtos dokumentus, nepieciešamības gadījumā pieprasa Pretendentam precizējumus vai papildinājumus. Iesniegumi tiek skatīti to reģistrēšanas secībā.

10. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem Gulbenes novada dome.

11. Pēc lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu pašvaldība rakstveidā paziņo par to Pretendentam un uzaicina noslēgt pašvaldības līdzfinansējuma līgumu.

12. Pieslēguma būvniecības darbi jāveic ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pašvaldības līdzfinansējuma līguma spēkā stāšanās dienas. Minēto termiņu var pagarināt pašvaldības līdzfinansējuma līgumā noteiktajā kārtībā. Termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus no pašvaldības līdzfinansējuma līguma spēkā stāšanās dienas.

13. Līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžeta šim mērķim paredzēto līdzekļu apjomā. Ja gadskārtējā budžeta šim mērķim paredzētais līdzekļu apjoms nav pietiekams, lai līdzfinansētu visus iesniegtos pieteikumus, tie tiek finansēti no nākamajā gadā šim mērķim paredzētā budžeta, ja tāds tiek paredzēts.

Iesniegums līdzfinansējumam centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai