Apstiprināti 2020.gada 19.marta sēdē (protokols Nr.6, 8.§)
saistošie noteikumi Nr.6

Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22., 27., 30., 31. un 31.1punktu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu

I.Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sniegtos pabalstu veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir sasniedzis pilngadību (turpmāk – Bārenis), kā arī audžuģimenei un specializētai audžuģimenei.

2. Saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir tiesības saņemt Bārenim, par kuru lēmumu par ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Gulbenes novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa), audžuģimenei vai specializētai audžuģimenei, kurā ar bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns un kuras viens no laulātajiem (persona), kas ieguvis audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusu, ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību. Saistošo noteikumu 6.4.apakšpunktā noteikto materiālās palīdzības pabalstu ir tiesības saņemt krīzes audžuģimenei, kurai ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts krīzes audžuģimenes statuss.

II.Pabalstu veidi un apmērs, to pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

3. Lēmumu par pašvaldības pabalstu piešķiršanu Bārenim, audžuģimenei un specializētai audžuģimenei pieņem Gulbenes novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) desmit darbdienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

4. Lai saņemtu saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus, pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kuram atbilstoši normatīvo aktu prasībām pievienoti attiecīgie dokumenti, ja tādi nepieciešami.

5. Pašvaldības sniegto pabalstu veidi un apmērs Bārenim:

5.1. pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai - vienreizējs pabalsts divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā;

5.2. pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – vienreizējs pabalsts, kas nav mazāks par Ministru kabineta noteikumos par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam noteikto apmēru;

5.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja sekmīgi tiek turpinātas mācības vispārējās vidējās, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā;

5.4. dzīvokļa pabalsts – apmērā līdz 35 EUR mēnesī, bet apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) līdz 60 EUR mēnesī.

6. Pašvaldības sniegto pabalstu veidi un apmērs audžuģimenei un specializētai audžuģimenei:

6.1. pabalsts audžuģimenē vai specializētā audžuģimenē ievietotā bērna uzturam – 65% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī;

6.2. pabalsts audžuģimenē vai specializētā audžuģimenē ievietotā bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei – vienreizējs pabalsts apmērā līdz 284,57 EUR. Pabalsta vietā atbilstoši bērna vajadzībām un interesēm Sociālais dienests var izsniegt apģērbu, apavus vai citas bērnam nepieciešamās lietas;

6.3. atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu – apmērā, kas ir proporcionāls dienu skaitam, par pamatu ņemot atlīdzības apmēru mēnesī, kādu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem noteicis Ministru kabinets, ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi.

6.4. materiālās palīdzības pabalsts krīzes audžuģimenei – 250 EUR mēnesī.

III. Dzīvokļa pabalsts Bārenim

7. Dzīvokļa pabalstu Bārenim piešķir no 18 gadiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

8. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai papildus saistošo noteikumu 4.punktā minētajam iesniegumam Bārenis iesniedz dzīvojamās telpas īres (apakšīres) līguma kopiju; līguma kopiju par komunālo pakalpojumu saņemšanu; kā arī katru mēnesi dokumentus, kas apliecina komunālo maksājumu veikšanas faktu par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

9. Dzīvokļa pabalstu aprēķina, ņemot vērā:

9.1. dzīvojamās telpas īres maksu;

9.2. pamatpakalpojumu (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana) maksu;

9.3. papildpakalpojumu (karstais ūdens, gāze, elektrība, garāža, autostāvvieta u.c.) maksu.

10. Dzīvokļa pabalstu Bārenim izmaksā reizi mēnesī līdz 20.datumam, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto Bāreņa kredītiestādes kontu vai dzīvojamās telpas apsaimniekotāja kontu.

11. Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt dzīvokļa pabalstu, ja Bārenis:

11.1. neiesniedz saistošo noteikumu 8.punktā paredzētos dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai;

11.2. ir sniedzis nepatiesu informāciju;

11.3. vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā dzīvojamās telpas īres maksu;

11.4. vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā par saņemtajiem pamatpakalpojumiem vai papildpakalpojumiem.

12. Bārenis, iesniedzot Sociālajā dienestā attiecīgu iesniegumu un dokumentus, kas apliecina, ka saistošo noteikumu 11.3. un 11.4.apakšpunktā minētās saistības ir izpildītas (nav parāda), var lūgt Sociālo dienestu pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta izmaksāšanu, tajā skaitā par mēnešiem, kad pabalsts netika izmaksāts.

IV. Noslēguma jautājums

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošos noteikumus Nr.1 „Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.