Apstiprināti 2020.gada 19.marta sēdē (protokols Nr.6, 9.§)
saistošie noteikumi Nr.7

Par sociālajiem pabalstiem

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmērus un saņemšanas kārtību, kā arī to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.

2. Tiesības saņemt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus ir ģimenei (personai), kura faktiski dzīvo un kurai dzīvesvieta deklarēta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, lai apmierinātu tās pamatvajadzības un veicinātu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā (turpmāk – pabalsta pieprasītājs).

3. Pašvaldības sniegto sociālās palīdzības pabalstu veidi:

3.1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;

3.2. dzīvokļa pabalsts;

3.3. pabalsts krīzes situācijā;

3.4. pabalsts ar tuberkulozi slimojošai personai ārstēšanas periodā;

3.5. pabalsts bērna sagatavošanai skolai.

4. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus piešķir Gulbenes novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

5. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai pabalsta pieprasītājs Sociālajam dienestam iesniedz iesniegumu, norādot vēlamā pabalsta veidu, kā arī normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu paredzētos papildus dokumentus. Nepieciešamības gadījumā lēmuma pieņemšanai Sociālais dienests var pieprasīt iesniegt papildus citus dokumentus.

6. Sociālais dienests mēneša laikā pēc saistošo noteikumu 5.punktā minēto dokumentu saņemšanas, bet šo saistošo noteikumu 16.punktā minētajā gadījumā – 5 darbdienu laikā un 21.punktā minētajā gadījumā – 10 darbdienu laikā, pieņem lēmumu par pašvaldības sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu.

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

7. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI pabalsts) atbilstoši normatīvo aktu prasībām piešķir pabalsta pieprasītājam, kuram ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kuram ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto minimālā ienākumu līmeni un kurš ir gatavs līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā.

8. GMI pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā tekošajā mēnesī, ja pabalsta pieprasītājs ir izteicis gatavību iesaistīties savas situācijas uzlabošanā, parakstījis vienošanos par līdzdarbības pienākumiem un veicis līdzdarbības pienākumus.

9. Rakstiski vienojoties, GMI pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), sedzot izdevumus par bērna ēdināšanu izglītības iestādē, pieaugušo ēdināšanas un citus izdevumus.

III. Dzīvokļa pabalsts

10. Dzīvokļa pabalstu piešķir pabalsta pieprasītājam, kuram ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam to komunālo pakalpojumu un maksājumu (īre, apsaimniekošana, atkritumu izvešana, elektroenerģija, gāze, ūdens, kanalizācija, dūmvadu tīrīšana u.c.) apmaksai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu segšanai. Pēc pabalsta pieprasītāja lūguma dzīvokļa pabalstu var pārskaitīt attiecīgā komunālā pakalpojuma sniedzējam kā samaksu par tā sniegto pakalpojumu.

11. Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi viena kalendārā gada laikā:

11.1. 40% apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī noteiktās minimālās darba algas valstī trūcīgām ģimenēm (personām);

11.2. 20% apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī noteiktās minimālās darba algas valstī maznodrošinātām ģimenēm (personām).

12. Pēc pabalsta pieprasītāja lūguma piešķirto dzīvokļa pabalstu var izmaksāt vairākos maksājumos, nepārsniedzot piešķirtā dzīvokļa pabalsta apmēru.

13. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā ilgstoši nedzīvo, ir  nodevis dzīvojamo telpu apakšīrē vai citas personas lietošanā.

 IV. Pabalsts ar tuberkulozi slimojošai personai ārstēšanās periodā

14. Pabalstu ar tuberkulozi slimojošai personai ārstēšanās periodā (turpmāk – pabalsts tuberkulozes ārstēšanai) piešķir pabalsta pieprasītājam, kurš ir tuberkulozes un plaušu slimību kabineta uzskaitē un ārsta uzraudzībā iziet ārstniecības kursu.

15. Pabalsts tuberkulozes ārstēšanai ir 3 EUR apmērā par katru ārstēšanās dienu, kad pabalsta pieprasītājs apmeklē tuberkulozes un plaušu slimību kabinetu.

16. Lai saņemtu pabalstu tuberkulozes ārstēšanai, pabalsta pieprasītājs papildus iesniedz ārstējošā ārsta izziņu, kurā norādīts tuberkulozes un plaušu slimību kabineta apmeklējamo dienu skaits.

V. Pabalsts bērna sagatavošanai skolai

17. Pabalstu bērna sagatavošanai skolai, uzsākot mācību gadu, piešķir pabalsta pieprasītāja, kuram ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, katram pamatskolas vecuma bērnam, kurš mācās kādā no Gulbenes novada izglītības iestādēm.

18. Pabalsta bērna sagatavošanai skolai apmērs ir 30 EUR par katru pamatskolas vecuma bērnu. Pabalstu piešķir dāvanu kartes veidā mācību piederumu iegādei kancelejas preču veikalā pēc pabalsta pieprasītāja izvēles no tekošā gada 1.jūlija līdz 31.augustam.

19. Pabalstu bērna sagatavošanai skolai nepiešķir par tiem pamatskolas vecuma bērniem, kuri atrodas daļējā vai pilnā valsts apgādībā.          

VI. Pabalsts krīzes situācijā

20. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, neizvērtējot ienākumus, ja pabalsta pieprasītājs ir nonācis krīzes situācijā:

20.1. katastrofas (ugunsgrēks, dabas stihijas u.c.) gadījumā un tam nepienākas cits valstī noteiktais pabalsts vai apdrošināšana, bet ir nepieciešams atbalsts pamatvajadzību nodrošināšanai – iesniegumā norādītajā apmērā, kas nav lielāks par vienas attiecīgā gada 1.janvārī noteiktās minimālās darba algas apmēru;

20.2. no tā gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un pats saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, un tam ir nepieciešama psihosociāla un materiāla palīdzība – iesniegumā norādītajā apmērā, kas kalendārā gada laikā nepārsniedz 40% no attiecīgā gada 1.janvārī noteiktās minimālās darba algas apmēra.

21. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, pabalsta pieprasītājs papildus iesniedz krīzes situāciju pamatojošos dokumentus (piemēram, izziņu, aktu, protokolu utt.) mēneša laikā no brīža, kad iestājusies krīzes situācija. Ja pabalsta pieprasītājs objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav varējis vērsties pēc palīdzības, viņš iesniedz dokumentu, kas apliecina šo faktu.

VII. Noslēguma jautājums

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.27 „Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību”.