Apstiprināti 2020.gada 19.marta sēdē (protokols Nr.6, 10.§)
saistošie noteikumi Nr.8

Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības pabalsta personu apliecinoša dokumenta noformēšanai (turpmāk – pabalsts) apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu.

2. Pabalsta apmērs ir normatīvajos aktos noteiktās valsts nodevas par attiecīgā veida personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu minimālajā apmērā.

3. Pabalstu piešķir Gulbenes novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Pabalstu piešķir personai bez ienākumiem, kurai ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam un kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Gulbenes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – pabalsts pieprasītājs), vienu reizi piecos gados.

5. Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu izziņu par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.

6. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pieņem desmit darbdienu laikā no saistošo noteikumu 5.punktā minēto dokumentu saņemšanas brīža.

7. Piešķirto pabalstu Sociālais dienests pārskaita uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņā par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai norādīto Valsts kases kontu.