Gulbenes novada dome 2021.gada 29.aprīlī pieņēma saistošos noteikumus "Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”. Pieejami šeit