Paziņojums pa saistošo noteikumu atcelšanu

Gulbenes novada pašvaldība paziņo, ka 2018.gada 31.maijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.8 (protokola Nr. 10, 27.§) “Par Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu”.

Saistošie noteikumi tiek atcelti, jo izvērtējot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ieteikumus par “Gulbenes novada teritorijas plānojumu” tika pieņemts lēmums, ka nepieciešams pilnveidot plānojuma esošo redakciju.

Līdz jaunu saistošo noteikumu apstiprināšanai par teritorijas plānojumu, spēkā ir Gulbenes novada 2009.gada 10.septembra saistošie noteikumi Nr.8 “Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem” (protokols Nr.9, 19.§).

Informē Dace Kurša,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja

 

Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

APSTIPRINĀTI 22.02.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 3, 41. §,
saistošie noteikumi Nr. 3

ATCELTI 31.05.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 10, 27. §

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu

 

1. Saistošie noteikumi “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (1.pielikums – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi), funkcionālo zonējumu (2.pielikums – 5 grafiskās kartes: Gulbenes pilsētas funkcionālā zonējuma karte, četras Gulbenes novada funkcionālā zonējuma kartes, https://geolatvija.lv), aizsargjoslas un apgrūtinājumus Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumu īstenošana uzsākama atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteiktajai kārtībai.

Pielikumi

16.pielikums_Teritorijas_apbuves_not_22.02.2018-1.odt

17.pielikums_karte_22.02.2108.pdf

18.pielikums_karte_22.02.2108.pdf

19.pielikums_karte_22.02.2018.pdf

20.pielikums_karte_22.02.2018.pdf

21.pielikums-Pilsetas_funkc_22.02.2018.pdf

Gulbenes novada domes lēmums par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotie dokumenti