29.12.2016. Gulbenes novada domes sēdē deputāti nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” par sociālās palīdzības nodrošināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā. Deleģēšanas līgums ir noslēgts līdz 31.03.2020., un tas stājas spēkā 01.03.2017.

Skatīt deleģēšanas līgumu…

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. panta 5. daļa nosaka, ka informācija par deleģētajiem uzdevumiem un noslēgtais deleģēšanas līgums publicējams iestādes mājaslapā.