29.03.2018. Gulbenes novada domes sēde nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Gulbene nami”.

Pašvaldība deleģē SIA "Gulbenes nami":

  • atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt no likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītās daļas izrietošo pārvaldes uzdevumu – pārvaldīt un apsaimniekot Līguma 1.pielikumā uzskaitītās dzīvojamās mājas līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašniekiem.

Līguma darbības termiņš ir 2019.gada 1.aprīlis.

Skatīt līgumu…