Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/145

Nosaukums: “Grupu dzīvokļa pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ēkā “Doktorāts”, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes novads – būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

Grupu dzīvokļa pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ēkā “Doktorāts”, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes novads – būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

120 dienas no līguma slēgšanas brīža

4.

Iepirkuma izpildes vieta

-

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar projektēšanas darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, objekta apsekošanu, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Sandis Kalniņš

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas Energopārvaldnieks

tel.nr. 64497715

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā attiecīgajā sfērā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 328.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz

2018.gada 30.novembrim plkst. 16.00 ar norādi: Tirgus izpēte – Stāķi

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

Projektēšanas uzdevums

Finanšu piedāvājuma veidlapa

Tirza_Inventūra

Tirza_robežu-2