Datums, laiks un vieta

Pasākumi

Atbildīgā persona

Maijā

Izglītības iestādēs, pagasta pārvaldēs, kultūras iestādēs.

Izglītojamo ēdināšanas izmaksu kompensācijas pārtikas karšu izdale ģimenēm un pārtikas paku komplektācija.

K.Akimova

64497723

Maijā

Attālinātas konsultācijas (karjeras konsultants, logopēds, psihologs), skat.- https://www.gulbene.lv/lv/zr/izglzin/94-viz/7163-pedava-atbalstu.

Izglītības pārvaldes speciālisti

Maijā

Sveķu pamatskolas, Rankas pamatskolas, Gulbenes Mākslas skolas akreditācijas process virtuāli.

Skolu direktori

04.05.

Skolēnu tautas deju kolektīvu dalībnieku piedalīšanas virtuālajā gājienā “Uzvelc tautas tērpu”.

Z.Meiere

26222123

11.05.

VISC un reģionā organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniskās konferences laureātu apbalvošana.

B.Mucemiece

25613410

13.05.

Novada skolās

Novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Radi rotājot”.

E.Zālīte

29335870

13.05.

Pedagogu karjeras konsultantu un sociālo zinību skolotāju attālinātā darba sanāksme ZOOM platformā "Metodisko materiālu izstrāde sociālās un pilsoniskās mācību jomas apguvei kompetencēs balstītā pieejā un karjeras izglītības integrēšanas kontekstā dažāda vecumposma klašu grupām".

J.Zirne

28722204

14.05. plkst.10.00

Gulbenes novada pašvaldības 3.stāva zālē

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba seminārs.

E.Kanaviņa

29343189

14.05. plkst.13.00

Gulbenes novada pašvaldības 3.stāva zālē

Skolu direktoru darba seminārs.

E.Kanaviņa

29343189

19.05.plkst.11.00

Gulbenes novada pašvaldības 3.stāva zālē

Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam izstrādes darba grupas sanāksme.

D.Kablukova

29610524

Līdz 31.maijam

Gulbenes novada izglītības attīstības plāna izstrāde 2021.-2025.mācību gadam.

E.Kanaviņa

29343189

Sagatavoja: Baiba Muceniece 64497724, 25613410