Darba plāns pirmsskolas mācību jomā

Laika periods: 01.09.2019.-31.08.2020.

Jomas koordinators: Inita Artistova

Mērķauditorija: Gulbenes novada izglītības iestādes

Aktivitāte

Norises laiks

Norises vieta

Atbildīgais par īstenošanu

Seminārs-praktikums pirmsskolas pedagogiem par vērtēšanu

30.09.2019.,

13.30-16.00

Gulbenes 1.PII

I.Artistova

Metodiķu/vadītāja vietnieku sanāksme par pirmsskolas aktualitātēm

Oktobris 2019.

1x 2-3 mēnešos

Gulbenes 1.PII

I.Artistova

1. klašu skolotāju anketēšana par audzēkņu sagatavotību skolai

21.10.-25.10.2019.

Novada skolas

I.Artistova

A.Zipova

Nākamā mācību gada
1. klašu skolotāju un PII 6-7-gadīgo bērnu skolotāju tikšanās

20.11.2019.,

14.00-16.00

Gulbenes 1. PII

I.Artistova

A.Zipova

Seminārs pirmsskolas skolotāju palīgiem

03.01.2020.

Lizuma vidusskola

I.Artistova

D.Eihmane

Kursi pirmsskolas mūzikas pedagogiem “Muzikālās darbības organizēšana pirmskolā atbilstoši kompetenču pieejai”
(8 st.A, B.Brice)

Februāris/marts

2020.

Gulbenes 1. PII

I.Artistova

L.Lapkaša

Pieredzes apmaiņas brauciens pirmsskolas pedagogiem

Marts/aprīlis 2020.

Rēzekne

I.Artistova

Pieredzes apmaiņas brauciens metodiķiem/ vadītāja vietniekiem

Pavasaris 2020.

Rīga

I.Artistova

Piedalīšanās mācību jomas konsultantu seminārā

Pavasaris 2020.

Rudens 2020.

Rīga

I.Artistova

Ikdienas metodiskā atbalsta sniegšana pedagogiem un ārējo piedāvājumu aktualizēšana

m.g.

Novada pirmsskolas

I.Artistova

Pirmsskolas audzēkņu radošo darbu izstāde “Esmu dabas draugs!”

Aprīlis 2020.

Gulbene

 

10.09.2019.

Plānu izstrādāja: Inita Artistova