Gulbenes novada pirmsskolas un sākumskolas metodiskā apvienība aicina pedagogus veidot metodiskās izstrādnes un piedalīties skatē, lai popularizētu savu darbu un citiem dotu iespēju gūt, iespējams, jaunu pieredzi.

Metodisko izstrādņu tematika – mācību stundu un integrētu rotaļnodarbību apraksti un ilustratīvi videomateriāli, akcentējot bērnu aktīvu līdzdalību mācību procesā.

Nolikums