Pamatojoties uz Gulbenes novada attīstības programmas 2011.- 2017.gadam sadaļu P1 „Cilvēkresursu attīstība apakšpunktu U1.1.1.2. 2012. gadā ir izstrādāta Izglītības metodiskā darba programma .

Tajā akcentētas prioritātes:

1.Efektīva uz skolēna mācīšanos virzīta stunda:

1.1 Izpratne par efektīvu mācību stundu, labas mācību stundas plānošana, vadīšana

1.2. Stundu vērošana un analīze kā skolotāju profesionālā pilnveide.

1.3.Moderno tehnoloģiju mērķtiecīga izmantošana mācīšanās sekmēšanai.

2. Atbalsts skolēniem zināšanu, prasmju un iemaņu pilnveidei (ārpus mācību stundām):

2.1.Verbāli lingvistiskās inteliģences attīstīšana.

2.2.Loģiski matemātiskās inteliģences attīstīšana.

2.3.Ķermeniski kinētiskās inteliģences attīstīšana.

2.4.Vizuāli telpiskā inteliģences attīstīšana.

2.5.Muzikāli ritmiskās inteliģences attīstīšana.

2.6.Sociālās/interpersonālās inteliģences attīstīšana.

Skatīt darba grupas izstrādāto programmu.