gerbbmpViena no Gulbenes novada pašvaldības prioritātēm ir kvalitatīva, mūsdienu prasībām atbilstoša izglītības piedāvājuma nodrošināšana ilgtermiņā visās novada izglītības iestādēs, kā arī jaunā izglītības satura prasību ieviešana, kas stāsies spēkā 2020.gadā. Tāpēc 28.februāra Gulbenes novada domes sēdē tika pieņemti nepopulāri, tomēr svarīgi lēmumi  attiecībā uz piecām izglītības iestādēm – Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskolu, Gulbenes sākumskolu, Stāmerienas pamatskolu, Galgauskas pamatskolu un K.Valdemāra sākumskolu.

  1. Ar 2020.gada 1.jūliju Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola tiks pievienota Gulbenes 2.vidusskolai. Tas tiek darīts tāpēc, ka ar 2020.gada 1.septembri vakara (maiņu) vidusskolas kā vispārējās izglītības iestāžu tips tiks izslēgts no regulējuma. Vispārējās izglītības likumā no 2021.gada 1.septembra ir paredzēti tikai divi vispārējās vidējās izglītības iestāžu tipi – vidusskola un valsts ģimnāzijas, tādējādi no vispārējās vidējās izglītības iestāžu tipoloģijas izslēdzot vakara (maiņu) vidusskolas un ģimnāzijas. Līdz ar to atbilstoši Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 34.pantam pašvaldībām, kuru padotībā ir vakara (maiņu) vidusskolas, līdz 2019.gada 28.februārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā ir jāpieņem lēmums par vakara (maiņu) vidusskolu nosaukumu maiņu vai likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2020.gada 31.augustam. Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola pašlaik īsteno vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un šī paša virziena neklātienes programmu. Arī 2019./2020.mācību gadā Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola piedāvās iegūt vidējo izglītību neklātienes apmācības formā, bet no 2020.gada 1.septembra šādu izglītību varēs iegūt Gulbenes 2.vidusskolā.
    Gulbenes novada domes 28.0.2019. sēdes lēmums
  2. Ar 2019.gada 1.septembri Gulbenes sākumskola tiks pievienota Gulbenes novada valsts ģimnāzijai, kurai būs pienākums nodrošināt obligāto izglītību visiem skolēniem, kuri mācās (mācīsies) ģimnāzijas pamatskolas posmā (1.-9.klase), neuzstādot skolēniem kādas īpašas prasības, salīdzinot ar citām izglītības iestādēm, kas īsteno pamatizglītības programmu no 1. līdz 9.kl. Līdz šim likums valsts ģimnāzijām atļāva īstenot tikai pamatizglītības otrā posma (7.- 9. klase) programmu un vispārējās vidējās izglītības programmu (10.-12.klase). Savukārt šobrīd ir veiktas izmaiņas un valsts ģimnāzijās atļauts īstenot izglītības programmas no 1.-12.klasei.
    Gulbenes sākumskolu pievienojot Gulbenes novada valsts ģimnāzijai, skolēniem tiek piedāvāts apgūt vispārējās pamatizglītības (1.-9.klase) un vidējās izglītības programmas (10.-12.klase), nemainot izglītības iestādi. Gulbenes sākumskolas pievienošanas rezultātā tiks lietderīgāk un efektīvāk izmantoti personāla resursi, abu skolu infrastruktūra, telpu noslodze, kā arī mazināti riski saistībā ar plānoto rezultātu sasniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektā “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, kur tiek ieguldīti ievērojami ES fondu līdzekļi modernas mācību un skolas vides modernizēšanā. Visi Gulbenes sākumskolas darbinieki, izņemot skolas direktoru, turpinās darbu Gulbenes novada valsts ģimnāzijā.  Šobrīd Gulbenes sākumskola īsteno šādas pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programmu, kā arī pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) speciālās izglītības programmas. Minētās izglītības programmastiks īstenotas Gulbenes novada valsts ģimnāzijā arī pēc abu skolu apvienošanas. 
    Gulbenes novada domes 28.0.2019. sēdes lēmums
  3. Ar 2019.gada 1.septembri reorganizēt Stāmerienas pamatskolu, K.Valdemāra sākumskolu un Galgauskas pamatskolu, apvienojot tās un izveidojot jaunu izglītības iestādi – Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolīši”. Tas nozīmē to, ka ar šī gada 1.septembri minētajās skolās tiks pārtraukta pamatizglītības (1.-9.kl.) un pamatizglītības pirmā posma (1-6.kl.) programmu īstenošana, un tiks turpināta tikai pirmsskolas izglītības programmu realizēšana. Tātad šī būs pirmsskolas izglītības iestāde ar vairākām pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietām novadā - Stāmerienā, Litenē, Beļavā un Galgauskā. Ar Stāmerienas pamatskolas, K.Valdemāra sākumskolas, Galgauskas pamatskolas reorganizācijas un Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” izveides iemesliem un pamatojumu var iepazīties Gulbenes novada domes 28.02.2019. sēdes lēmumā.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste