2018.gadā Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarīti 571 civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti. Tas ir par 5 reģistru ierakstiem mazāk kā 2017.gadā. Reģistrēti 158 jaundzimušie, 110 laulības un 303 mirušas personas.

Dzimšana

2018.gadā Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 158 jaundzimušie. 83 jaundzimušie ir zēni, 75 - meitenes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaundzimušo skaits Gulbenes novadā samazinājies par 38. Visvairāk mazuļu reģistrēts augustā (23) un februārī (17). Vismazāk novembrī (tikai 6) un martā (7).

Gulbenes pilsētā dzīvesvietas deklarētas 50 jaundzimušajiem. No pagastiem visvairāk bērnu piedzimis Lejasciema (14), Tirzas (13) un Stradu (12) pagastos. Vismazāk jaundzimušo ir Galgauskas (3), Jaungulbenes (5), Daukstu un Druvienas (katrā 6) pagastos. Augustā un decembrī reģistrēti arī dvīņu pāri – Līgo un Tirzas pagastos.

Laulībā dzimuši 52 bērni (32,9 %), atzīta paternitāte 98 bērniem (62,0%). Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 8 bērniem (5,1 %).

Pirmie bērni dzimuši 49 māmiņām, otrie – 64 māmiņām, trešie – 20, ceturtie – 10, piektie – 10, sestie – 2, septītie, astotie, devītie – 1 māmiņai.

Pirmo bērnu māmiņu vidējais vecums ir 25 gadi. 1 māmiņai mazulis piedzimis nesasniegušai pilngadību, 4 māmiņas ir 18 – 19 gadu vecas.

Populārākais vārds zēniem, vecāki to dāvājuši 5 dēliem – Rinalds, Roberts, 4 dēliem – Reinis, 3 zēniem doti vārdi – Ernests, Otto, Olivers, Ričards, Jānis (t.sk. Jānis Pāvils, Jānis Jarls). Divi vārdi doti 2 zēniem.

Populārākais vārds, kurā nosauktas 5 meitiņas, – Alise ( t.sk. 1 – Alise Elizabete), 4 meitām – Marta (t.sk.1 – Marta Marija), 3 meitiņas nosauktas vārdā Dārta, Paula, Lelde (t.sk. Lelde Krista). Divi vārdi dāvāti 10 meitenēm.

Laulība

2018.gadā Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 110 laulības, kas ir par 33 laulībām vairāk kā iepriekšējā gadā. Dzimtsarakstu nodaļas telpās noslēgtas 89 laulības, t.sk. 69 svinīgi zālē, 20 – darba kabinetā. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas reģistrētas 12 laulības: 8 ārā brīvā dabā, 4 telpās. Uz baznīcu paziņojumu pamata sastādīti 9 laulību reģistri: 6 laulības notikušas Velēnas ev.lu. baznīcā.

Laulību 2018.gadā slēguši 169 Gulbenes novada, 51 citu pašvaldību iedzīvotājs. 75 gadījumos abi laulātie ir Gulbenes novada iedzīvotāji, 11 gadījumos viens no pāra ir deklarēts Gulbenes novadā.

Pirmo reizi laulībā stājušies 141 laulātais - 74 vīrieši un 67 sievietes. 59 laulību gadījumos gan līgavainis, gan līgava laulājušies pirmo reizi. Otro reizi laulību reģistrējušas 64 personas – 27 vīrieši un 37 sievietes, trešo reizi laulājušies 8 vīrieši un 5 sievietes, ceturto reizi – 1 vīrietis, 1 sieviete.

86 gadījumos ģimenes izvēlējušās vīra uzvārdu, 3 gadījumos – sievas, 3 ģimenēs katrs laulātais palicis savā uzvārdā, 5 reizes sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu.

Laulības slēdzēju vidējais vecums vīriešiem ir 40 gadi, sievietēm – 36,8 gadi. Pirmo reizi laulībā stājušos vīriešu vecums ir 32 gadi, sieviešu – 30,5 gadi.

37 pāriem jau pirms laulības noslēgšanas ir dzimuši kopīgi bērni.

Miršana

2018.gadā Gulbenes novadā reģistrēti 303 miršanas gadījumi. Tas ir tieši tikpat cik 2017.gadā. Miruši 148 vīrieši un 155 sievietes.

Vecums

Vīriešiem

Sievietēm

 

2016.g.

2017.g.

2018.g.

2016.g.

2017.g.

2018.g.

Līdz 20 g

3

-

1

(7 mēn.vecs)

2 (1 – 3 gadus veca, 1-atrad.)

-

1

(7 mēn.veca)

21 – 30 g

3

5

2

-

1

-

31 – 40 g

4

4

3

-

-

1

41 – 50 g

9

13

12

5

5

2

51 – 60 g

27

17

25

6

7

13

61 – 70 g

37

40

31

12

16

25

71 – 80 g

39

41

48

43

39

27

81 – 90 g

21

29

24

74

59

62

91 -101 g

5

7

2

29

20

24

Kopā

148

156

148

171

147

155

Mirušo vīriešu vidējais vecums 67,4 gadi, sieviešu – 78,0 gadi.

Bez pirmreizējās laulību, dzimšanas un miršanas reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas pārziņā ir arhīvs, kurā glabājas apmēram 136,1 tūkstoši civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti, sākot no 1915.gada. Regulāri šajos reģistros tiek izdarīti dažādi papildinājumi un izsniegti atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoši dokumenti.

2018.gadā dažādi papildinājumi un labojumi izdarīti 98 reģistros. Pēc personu pieprasījuma izsniegtas 150 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošas apliecības un 198 izziņas.

Laulības reģistros izdarītas 47 atzīmes par laulības šķiršanu, pamatojoties uz 38 piesūtīto zvērinātu notāru laulības šķiršanas apliecībām un 9 tiesas spriedumiem.

Dzimtsarakstu nodaļā 2018.gada lietvedībā bijušas 2 vārda un 6 uzvārda maiņas lietas.

10 dzimšanas reģistri papildināti ar ziņām par tēvu, pamatojoties uz vecāku kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu, bet 1 reģistrs ar ziņām par tēvu papildināts, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu.

2018.gadā 9 bērnu dzimšanas reģistri papildināti par aizgādības tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem. 

Vita Elsiņa,
Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Aija Korule,
Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece