Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2016.gada 24.novembra sēdē, Nr.16, 7.§

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē Nr.12, 10.§

2019.gada 31.janvāra  Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr 1, 11.§)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Lejasciema vidusskola (turpmāk – Skola) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde vispārējās izglītības programmu īstenošanai.

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

3. Skolai ir zīmogi ar lielā valsts ģerboņa attēlu un Gulbenes novada ģerboņa attēlu un Skolas pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapa. Skolai ir sava simbolika – karogs, logo un himna. Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.

4. Skolas juridiskā adrese: Rīgas iela 20, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412.

5. Dibinātāja juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

6. Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas:

6.1. Rīgas iela 20, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412.

6.2. A.Sakses iela 3A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV -4412;

6.3. Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501.

II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

7. Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.

8. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.

9. Skolas uzdevumi ir:

9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

9.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie¬šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;

9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;

9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

9.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi;

9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;

9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

III. Skolā īstenojamās izglītības programmas

10. Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

     10.1. pamatizglītības programmu, kods 21011111;

     10.2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;

     10.3. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011011.

11. Skola var īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības programmas, saskaņojot ar Dibinātāju.

IV. Izglītības procesa organizācija

12. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Skolas iekšējie normatīvie akti.

13. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts.

14. Papildu brīvdienas 1.klasei februārī (1 nedēļa) nosaka Skolas direktors ar rīkojumu.

15. Klases audzinātājs organizē klases stundas, realizējot Skolas audzināšanas programmas obligāto saturu.

16. Mācību gada laikā klase var izmantot ne vairāk kā 5 dienas mācību ekskursijām, pārgājieniem, olimpiādēm, sporta pasākumiem un citu pasākumu organizēšanu, uzskaitot šo laiku kā mācību darba organizācijas alternatīvās formas.

17. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta, tās tiek organizētas, pamatojoties uz izglītojamo vajadzībām, vecāku iesniegumiem un Skolas iespējām.

18. Izglītojamo papildus izglītošanu (interešu izglītības nodarbības un citas ārpusstundu nodarbības) Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz izglītojamo interesēm, vecāku iesniegumiem 1.-9.klasēs. 10.-12.klašu skolēni patstāvīgi pieņem lēmumu piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, rakstot iesniegumu direktoram. Skola veido interešu izglītības nodarbību sarakstu.

19. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē Skolā notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

20. Skola nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar Skolas direktoru katrā semestra sākumā.

21. Pedagoģiskā padome var ieteikt Skolas direktoram izglītojamos apbalvošanai par labiem mācību sasniegumiem un aktīvu sabiedrisko darbību.

22. Skolā ir pagarinātās dienas grupas un internāts, kuri darbojas saskaņā ar Skolas izstrādātajiem iekšējiem noteikumiem.

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

23. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un Skolas iekšējos normatīvajos aktos.

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

24. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

25. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

26. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Skolas direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

27. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

28. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VII. Skolas padomes izveidošanas kārtība un kompetence

29. Skolas direktoram ir pienākums nodrošināt Skolas padomes izveidošanu un darbību.

30. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.

VIII. Skolas pedagoģiskā padome, metodiskā padome, metodiskās komisijas, pedagogu darba grupas un atbalsta komanda

31. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors.

32. Metodiskā padome tiek izveidota izglītības procesa organizēšanas, īstenošanas un vērtēšanas kvalitātes nodrošināšanai. To veido direktors, metodisko komisiju vadītāji, darba grupu vadītāji, un to vada direktora vietnieks izglītības jomā.

33. Metodiskās komisijas tiek izveidotas izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai. Radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās ar Skolas direktora rīkojumu.

34. Pedagogu darba grupas var tikt veidotas dažādu aktuālu mācīšanās, audzināšanas un citu jautājumu risināšanai. Tās uzdevumu, vadītāju un sastāvu nosaka direktors ar rīkojumu.

35. Atbalsta komanda tiek veidota pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanai un nodrošināšanai izglītojamajiem. Tās sastāvs, uzdevumu kompetence noteikta atbalsta komandas reglamentā.

IX. Skolas izglītojamo dome

36. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Skolā un līdzdarbotos Skolas darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Skolas padome ir tiesīga veidot izglītojamo domi. Izglītojamo domes darbību atbalsta Skolas direktors un pedagogi.

37. Izglītojamo dome ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās izveidošanas kārtību, kompetenci un darbību nosaka skolēnu domes reglaments.

X. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un skola vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

38. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod šādus Skolas iekšējos normatīvos aktus:

     38.1.Skolas darba kārtības noteikumus;

     38.2. Skolas iekšējās kārtības noteikumus;

     38.3. Skolas attīstības plānu un grozījumus;

     38.4. Skolas izglītības programmas;

     38.5.Izglītojamo motivēšanas un apbalvošanas kārtību;

     38.6.Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību;

     38.7. Skolas pagarinātās dienas grupas darbības kārtību;

     38.8. Kārtību, kādā lieto Skolas karogu, logo un Skolas himnu;

     38.9. Internāta darbības reglamentu;

     38.10. Skolēnu domes reglamentu;

     38.11. Projektu darbu un SZPD izstrādāšanas un noformēšanas kārtību;

     38.12. Vienotu rakstu un mājas darbu kārtību;

     38.13. Atbalsta komandas darba reglamentu;

     38.14. Mācību priekšmetu metodisko komisiju reglamentu;

     38.15. Metodiskās padomes reglamentu;

     38.16. Arhīva reglamentu;

     38.17. Skolēnu personas datu aizsardzības kārtību;

     38.18. Aizvietošanas kārtību;

     38.19. Kārtību par mācību stundu sarakstu;

     38.20. Mykoob (elektroniskās žurnāla) lietošanas kārtību;

     38.21. Bibliotēkas reglamentu;

38.22. Darbinieku materiālās stimulēšanas kārtību;

38.23. Darbinieku materiālās stimulēšanas izvērtēšanas komisijas reglamentu.

39. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt Dibinātajam – Gulbenes novada domei, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

XI. Skolas saimnieciskā darbība

40. Skola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto.

41. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Skolas direktors, saskaņojot ar Dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, sniedzot ēdināšanas, internāta pakalpojumus, telpu noma), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

XII. Skolas finansēšanas avoti un kārtība

42. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

43. Skolu finansē tās Dibinātājs. Valsts un pašvaldība piedalās Skolas finansēšanā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

44. Skola var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

44.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

44.2. sniedzot maksas pakalpojumus Skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;

44.3. no citiem ieņēmumiem.

45. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi Skolas attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

45.1. skolas attīstībai;

45.2. mācību līdzekļu iegādei;

45.3. skolas aprīkojuma iegādei;

45.4. pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai.

XIII. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

46. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

XIV. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

47. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Skolas nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina Dibinātājs.

48. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Skolas Dibinātāja iniciatīvas, direktora vai padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.

49. Grozījumus nolikumā izstrādā Skola un apstiprina Skolas Dibinātājs.

XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

50. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Skola veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.

51. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu.

52. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.

53. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.

54. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību Skolā.

55. Skola sadarbībā ar Dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību Skolā un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

55.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

55.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

XVI. Noslēguma jautājumi

56. Skolas nolikums stājas spēkā pēc apstiprināšanas Gulbenes novada domes sēdē.

57. Atzīt par spēku zaudējušu Lejasciema vidusskolas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2011.gada 24.marta sēdē (protokols Nr.5, 52.§).