Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas pārziņā ir civilstāvokļa aktu reģistrācija un arhīvs, kurā glabājas apmēram 134 tūkstoši civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti, senākie – no 1915. gada.

  • 2016.gadā dažādi papildinājumi un labojumi izdarīti 117 reģistros. Pēc personu pieprasījuma izsniegtas 142 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošas apliecības un 141 izziņa.
  • Laulības reģistros izdarītas 57 atzīmes par laulības šķiršanu, pamatojoties uz 36 piesūtīto zvērinātu notāru laulības šķiršanas apliecībām un 21 tiesas spriedumu.
  • Dzimtsarakstu nodaļā 2016.gada lietvedībā bijušas 6 vārda un uzvārda maiņas lietas.
  • 13 dzimšanas reģistri papildināti ar ziņām par tēvu, pamatojoties uz vecāku kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu, bet 4 reģistri ar ziņām par tēvu papildināti, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu.
  • 2016.gadā 14 bērnu dzimšanas reģistri papildināti par aizgādības tiesību atņemšanu viņu vecākiem.         
  • Kopējais 2016.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā izdarītais civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu skaits – 579. Tas ir par 29 ierakstiem mazāk nekā 2015.gadā. Reģistrēti 175 jaundzimušie, 85 laulības un 319 mirušas personas.

Dzimšana

2016.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 175 jaundzimušie, t.sk. 1 atradenis (miris). 95 jaundzimušie ir zēni, 80 – meitenes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaundzimušo skaits Gulbenes novadā samazinājies par 17. Visvairāk mazuļu reģistrēts martā (19), februārī (18) un augustā (17). Vismazāk decembrī – tikai 8 bērniņi.

Gulbenes pilsētā dzīvesvietas deklarētas 55 jaundzimušajiem. No pagastiem visvairāk bērnu piedzimis Stradu (16), Rankas (13), Litenes (10) un Daukstu (10) pagastā. Vismazāk jaundzimušo ir Līgo pagastā (3), Galgauskas un Jaungulbenes (katrā 5) pagastā. Jūlijā un oktobrī reģistrēti arī dvīņu pāri – Daukstu un Stradu pagastos.

Laulībā dzimuši 72 bērni (41,4 %), atzīta paternitāte 92 bērniem (52,9%). Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 10 bērniem (5,7 %).

Pirmie bērni dzimuši 54 māmiņām, otrie – 65 māmiņām, trešie – 36, ceturtie – 12, piektie – 5, sestie –2 māmiņām.

Pirmo bērnu māmiņu vidējais vecums ir 25 gadi. 2 māmiņām mazuļi piedzimuši nesasniegušām pilngadību, 3 māmiņas ir 18–19 gadu vecas.

Populārākie bērnu vārdi Gulbenes novadā

Zēniem

Populārākais vārds zēniem, vecāki to dāvājuši 5 dēliem – DANIELS (t.sk. 1 – Daniels Raiens).

4 zēniem doti vārdi – ROBERTS, REINIS.

3 zēniem doti vārdi –GUSTAVS, OLIVERS, JĒKABS, MĀRTIŅŠ.

Divi vārdi doti 12 zēniem.

Meitenēm

Populārākais vārds, kurā nosauktas 6 meitiņas – ALISE ( t.sk. 1 – Alise Nikola)

4 meitenēm doti vārdi – EMĪLIJA, KEITA.

3 meitiņas nosauktas vārdā – MARTA.

Divi vārdi dāvāti 9 meitenēm.

Laulība

                2016.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 85 laulības, kas ir par 30 laulībām mazāk nekā iepriekšējā gadā. Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 63 laulības, Gulbenes kultūras centrā – 3, Vecgulbenes muižā - 2 laulības, Stāmerienas pilī – 1 laulība, ārpus telpām – 4 laulības. Baznīcās laulājušies 12 pāri: 10 – luterāņu (5 – Gulbenes, 3 – Velēnas, 2 – Jaungulbenes ev. lut. draudzē), 2 – Romas katoļu baznīcā. 68 gadījumos vismaz viens laulības slēdzējs ir Gulbenes novada iedzīvotājs.

Pirmo reizi laulībā stājušies 128 laulātie - 64 vīrieši un 64 sievietes. 53 laulību gadījumos gan līgavainis, gan līgava laulājusies pirmo reizi. Otro reizi laulību reģistrējušas 39 personas – 19 vīrieši un 20 sievietes, trešo reizi laulājušies 2 vīrieši, piekto reizi – 1 sieviete.

74 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra, 7 gadījumos katrs laulātais palicis savā uzvārdā, 2 gadījumos sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu, 1 laulību slēdzot, vīrs pārgājis sievas uzvārdā, 1 gadījumā no abu uzvārdiem veidoto saliktu uzvārdu pieņēmuši abi laulātie.

Laulības slēdzēju vidējais vecums vīriešiem ir 34, sievietēm – 32 gadi. Pirmo reizi laulībā stājušos vīriešu vecums ir 30,5 gadi, sieviešu – 29,5 gadi. 26 pāriem jau pirms laulības noslēgšanas ir dzimuši kopīgi bērni.

Miršana

2016.gadā Gulbenes novadā reģistrēti 319 miršanas gadījumi. Tas ir par 18 vairāk nekā 2015.gadā. Miruši 148 vīrieši un 171 sieviete. Mirušo vīriešu vidējais vecums 66,5 gadi, sieviešu – 80 gadi.