2017.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā izdarīti 576 civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti. Tas ir par 3 reģistru ierakstiem mazāk kā 2016.gadā. Reģistrēti 196 jaundzimušie, 77 laulības un 303 mirušas personas.

Dzimšana

2017.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 196 jaundzimušie, t.sk. 1 nedzīvs dzimis bērns. 100 jaundzimušie ir zēni, 96 - meitenes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaundzimušo skaits Gulbenes novadā palielinājies par 21.  Visvairāk mazuļu reģistrēts septembrī (21), jūlijā (20), un novembrī (19). Vismazāk janvārī – tikai 10 jaundzimušie.

Gulbenes pilsētā dzīvesvietas deklarētas 66 jaundzimušajam. No pagastiem visvairāk bērnu piedzimis Stradu (18), Tirzas (14) un Beļavas un Daukstu (katrā 12) pagastos. Vismazāk jaundzimušo ir Līgo (3), Litenes (6), Stāmerienas, Galgauskas, Lejasciema (katrā 7) pagastos. Februārī un novembrī reģistrēti arī dvīņu pāri – Jaungulbenes un Tirzas pagastos.

Laulībā dzimuši 78 bērni (39,8 %), atzīta paternitāte 109 bērniem (55,6%). Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 9 bērniem (4,6 %).

Pirmie bērni dzimuši 64 māmiņām, otrie – 71 māmiņai, trešie – 33, ceturtie – 19, piektie – 2, sestie – 5, septītie – 2 māmiņām.

Pirmo bērnu māmiņu vidējais vecums ir 25 gadi. 2 māmiņām mazuļi piedzimuši nesasniegušām pilngadību, 6 māmiņas ir 18 – 19 gadu vecas.

Populārākie bērnu vārdi Gulbenes novadā

Zēniem

Populārākais vārds zēniem, vecāki to dāvājuši 4 dēliem – DĀVIS, JĒKABS.

3 zēniem doti vārdi – GUSTAVS, MARTINS, ADRIANS, MARKUSS.

Divi vārdi doti 6 zēniem.

Meitenēm

Populārākais vārds, kurā nosauktas 4 meitiņas – LAURA ( t.sk. 1 – Laura Estere)

3 meitiņas nosauktas vārdā – EMĪLIJA, EVELĪNA, GABRIELA, PAULA, SAMANTA, MARTA (t.sk. Marta Nikola).

Divi vārdi dāvāti 11 meitenēm.

Laulība

2017.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 77 laulības, kas ir par 7 laulībām mazāk kā iepriekšējā gadā. Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 54 laulības, Stāmerienas pilī – 2 laulības, ārpus telpām – 5 laulības. Baznīcās laulājušies 16 pāri: 13 – luterāņu (2 – Gulbenes, 11 – Velēnas baznīcā), 3 – Romas katoļu baznīcā. Laulību kopā slēguši 92 Gulbenes novada, 62 citu pašvaldību iedzīvotāji. 53 gadījumos abi vai viens no pāra ir Gulbenes novada iedzīvotājs.

Pirmo reizi laulībā stājušies 110 laulātie - 52 vīrieši un 58 sievietes. 47 laulību gadījumos gan līgavainis, gan līgava laulājusies pirmo reizi. Otro reizi laulību reģistrējušas 40 personas – 23 vīrieši un 17 sievietes, trešo reizi laulājušies 2 vīrieši un viena sieviete, ceturto reizi – 1 sieviete.

70 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra, 4 gadījumos katrs laulātais palicis savā uzvārdā, 3 reizes sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu.

Laulības slēdzēju vidējais vecums vīriešiem ir 38, sievietēm – 34,5 gadi. Pirmo reizi laulībā stājušos vīriešu vecums ir 31 gads, sieviešu – 28 gadi. 25 pāriem jau pirms laulības noslēgšanas ir dzimuši kopīgi bērni.

Miršana

2017.gadā Gulbenes novadā reģistrēti 303 miršanas gadījumi. Tas ir par 16 mazāk kā 2016.gadā. Miruši 156 vīrieši un 147 sieviete. Mirušo vīriešu vidējais vecums 68,7 gadi, sieviešu – 78,9 gadi.

 Vecums

Vīriešiem

Sievietēm

 

2015.g.

2016.g.

2017.g.

2015.g.

2016.g.

2017.g.

Līdz 20 g

-

3

-

2 (1- divus gadus vecs)

2 (1 – 3 gadus veca, 1-atrad.)

-

21 – 30 g

4

3

5

2

-

1

31 – 40 g

2

4

4

4

-

-

41 – 50 g

8

9

13

1

5

5

51 – 60 g

27

27

17

5

6

7

61 – 70 g

39

37

40

13

12

16

71 – 80 g

39

39

41

37

43

39

81 – 90 g

25

21

29

63

74

59

91 -101 g

2

5

7

28

29

20

Kopā

146

148

156

155

171

147

 

Bez pirmreizējās laulību, dzimšanas un miršanas reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas pārziņā ir arhīvs, kurā glabājas apmēram 134,5 tūkstoši civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti, sākot no 1915.gada. Regulāri šajos reģistros tiek izdarīti dažādi papildinājumi un izsniegti atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoši dokumenti.

2017.gadā dažādi papildinājumi un labojumi izdarīti 99 reģistros. Pēc personu pieprasījuma izsniegtas 133 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošas apliecības un 133 izziņas.

Laulības reģistros izdarītas 53 atzīmes par laulības šķiršanu, pamatojoties uz 32 piesūtīto zvērinātu notāru laulības šķiršanas apliecībām un 21 tiesas spriedumu.

Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gada lietvedībā bijušas 1 vārda, 3 uzvārda maiņas, 1 tautības ieraksta maiņas lieta.

10 dzimšanas reģistri papildināti ar ziņām par tēvu, pamatojoties uz vecāku kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu, bet 3 reģistri ar ziņām par tēvu papildināti, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu.

2017.gadā 19 bērnu dzimšanas reģistri papildināti par aizgādības tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem.               

Vita Elsiņa,
Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Aija Korule,
Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece