2019.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā izdarīti 492 civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti. Tas ir par 79 reģistru ierakstiem mazāk kā 2018.gadā. Reģistrēti 164 jaundzimušie, 70 laulības un 258 mirušas personas.

Dzimšana

2019.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 164 jaundzimušie. 77 jaundzimušie ir zēni, 87 - meitenes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaundzimušo skaits Gulbenes novadā palielinājies par 6. Visvairāk mazuļu reģistrēts aprīlī (23), janvārī un martā (katrā 16). Vismazāk septembrī (9) un novembrī (10).

Gulbenes pilsētā dzīvesvietas deklarētas 67 jaundzimušajiem. No pagastiem visvairāk bērnu piedzimis Stradu (19), Daukstu (11) un Lizuma (10) pagastos. Vismazāk jaundzimušo ir Galgauskas (1), Jaungulbenes (4) un Līgo (4) pagastos. Janvārī un decembrī reģistrēti arī dvīņu pāri – Stradu un Tirzas pagastos.

Laulībā dzimuši 67 bērni (40,9 %), atzīta paternitāte 94 bērniem (57,3%). Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 3 bērniem (1,8 %).

Pirmie bērni dzimuši 51 māmiņai, otrie – 53 māmiņām, trešie – 42, ceturtie – 10, piektie – 8 māmiņām. Salīdzinājumā ar 2018.gadu par 22 palielinājies trešo bērnu skaits.

Pirmo bērnu māmiņu vidējais vecums ir 25 gadi. 2 māmiņām mazuļi piedzimuši nesasniegušām pilngadību, 7 māmiņas ir 18 – 19 gadu vecas.

Populārākais vārds zēniem, vecāki to dāvājuši 5 dēliem – Alekss. 3 zēniem doti vārdi –Kārlis, Kristers, Niks. Divi vārdi doti tikai 4 zēniem.

Populārākais vārds meitenēm, kurā nosauktas 4 meitiņas – Alise. 4 meitām – Marta (t.sk.1 – Marta Alise). 3 meitiņas nosauktas vārdā – Amanda, Amēlija, Annija, Melānija. Divi vārdi dāvāti 6 meitenēm.

Laulība

2019.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 70 laulības, kas ir par 40 laulībām mazāk kā iepriekšējā gadā. Dzimtsarakstu nodaļas telpās noslēgtas 55 laulības, t.sk. 34 svinīgi zālē, 21 – darba kabinetā. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas reģistrētas 6 laulības: 4 ārā brīvā dabā, 2 telpās. Uz baznīcu paziņojumu pamata sastādīti 9 laulību reģistri: 6 laulības notikušas Velēnas ev.lu. baznīcā, 3 Gulbenes ev.lut. baznīcā.

Laulību 2019.gadā slēguši 99 Gulbenes novada, 41 citu pašvaldību iedzīvotājs. 40 gadījumos abi laulātie ir Gulbenes novada iedzīvotāji, 19 gadījumos viens no pāra ir deklarēts Gulbenes novadā.

Pirmo reizi laulībā stājušies 86 laulātie - 40 vīrieši un 46 sievietes. 37 laulību gadījumos gan līgavainis, gan līgava laulājušies pirmo reizi. Otro reizi laulību reģistrējušas 46 personas – 26 vīrieši un 20 sievietes, trešo reizi laulājušies 4 vīrieši un 4 sievietes.

50 gadījumos ģimenes izvēlējušās vīra uzvārdu, 2 gadījumos – sievas, 13 ģimenēs katrs laulātais palicis savā uzvārdā, 5 reizes sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu.

Laulības slēdzēju vidējais vecums vīriešiem ir 40,6 gadi, sievietēm – 37,4 gadi. Pirmo reizi laulībā stājušos vīriešu vecums ir 31,7 gadi, sieviešu – 28,7 gadi.

Miršana

2019.gadā Gulbenes novadā reģistrēti 258 miršanas gadījumi. Tas ir par 45 mazāk kā 2018.gadā. Miris 131 vīrietis un 127 sievietes. Aizsaulē aizgājušo vīriešu vidējais vecums – 69,1 gads, sieviešu – 80,7 gadi. 2019.gadā aizsaulē aizgājušas izteikti garu mūžu nodzīvojušas sievietes - 71 sieviete pārsniegusi 80 gadu vecumu, tajā skaitā viena 101 gada vecumu, viena – 104 gadu vecumu.

Vecums

Vīriešiem

Sievietēm

 

2017.g.

2018.g.

2019.g

2017.g.

2018.g.

2019.g.

Līdz 20 g

-

1

(7 mēn. vecs)

1

(4 gadi vecs)

-

1

(7mēn.

veca)

-

21 – 30 g

5

2

1

1

-

1

31 – 40 g

4

3

-

-

1

-

41 – 50 g

13

12

7

5

2

2

51 – 60 g

17

25

22

7

13

5

61 – 70 g

40

31

40

16

25

14

71 – 80 g

41

48

37

39

27

34

81 – 90 g

29

24

22

59

62

44

91 -101 g

7

2

1

20

24

27

Kopā

156

148

131

147

155

127

Bez pirmreizējās laulību, dzimšanas un miršanas reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas pārziņā ir arhīvs, kurā glabājas apmēram 136,6 tūkstoši civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti, sākot no 1920.gada. Regulāri šajos reģistros tiek izdarīti dažādi papildinājumi un izsniegti atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoši dokumenti.

2019.gadā dažādi papildinājumi un labojumi izdarīti 86 reģistros. Pēc personu pieprasījuma izsniegtas 164 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošas apliecības un 118 izziņas.

Laulības reģistros izdarītas 54 atzīmes par laulības šķiršanu, pamatojoties uz 39 piesūtīto zvērinātu notāru laulības šķiršanas apliecībām un 15 tiesas spriedumiem.

Dzimtsarakstu nodaļā 2019.gada lietvedībā bijušas 3 uzvārda maiņas lietas.

2 dzimšanas reģistri papildināti ar ziņām par tēvu, pamatojoties uz vecāku kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu pēc dzimšanas fakta reģistrācijas, bet 1 reģistrs ar ziņām par tēvu papildināts, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu.

2019.gadā 4 bērnu dzimšanas reģistri papildināti par aizgādības tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem. 

Vita Elsiņa,
Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Aija Korule,
Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece