27.10.2016. Gulbenes novada dome pieņem lēmumu par izmaiņu veikšanu Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā:

“1. IZDARĪT Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā, kas apstiprināts ar Gulbenes novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumu “Par Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrāciju” (protokols Nr.22, 38.§), šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Gulbenes novada pašvaldības ceļu sarakstu jaunā redakcijā (7.pielikums);

1.2. Izteikt Gulbenes novada pašvaldības ielu sarakstu jaunā redakcijā (8.pielikums);

1.3. Izteikt pašvaldības ceļu izvietojuma shēmas (mērogā no 1:50000 līdz 1:20000) (9.-22.pielikums);

1.4. Izteikt pašvaldības ielu izvietojuma shēmas (mērogā no 1:20000 līdz 1:5000) (23.-49.pielikums).

2. IESNIEGT lēmuma 1.1.-1.4.apakšpunktā minētos dokumentus valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” Gulbenes nodaļai. Atbildīgā par iesnieguma sagatavošanu – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja Dace Kurša.

3. ATZĪT par spēku zaudējušu Gulbenes novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumu “Par Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrāciju” (protokols Nr.22, 38.§).”

Lēmumā minētie pielikumi zip datnē:

161027-14_7-49_pielikumi-celu-regr.zip