Drukāt

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izskatīšana

Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana

Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Izziņa par NĪN (nekustamā īpašuma nodokļa) parāda neesamību

Nedzīvojamo telpu noma

Izziņas saņemšana par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu

Zemes lietošanas mērķa maiņa

Zemes noma sakņu dārza ierīkošanai

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanai

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas veikšanai

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās dokumentācijas izstrādei