Pasākumu kalendārs

Gulbenes novada ziemas sporta spēles
03-02-2017
Staru sporta nams

3.un 4.februārī notiks Gulbenes novada ziemas sporta spēles. 3.02.pl.17.00 Staru sporta namā galda teniss.

GULBENES NOVADA
2017. GADA ZIEMAS SPORTA SPĒLES
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Mērķis- sekmēt galda tenisa, šaha, novusa, dambretes, zemledus makšķerēšanas, šautriņu mešanas un distanču slēpošanas attīstību un popularitāti Gulbenes novadā.
1.2. Uzdevumi:
1.2.1. Noskaidrot Gulbenes novada sportiskāko pārvaldi un labākos sportistus- šahā, novusā, dambretē, zemledus makšķerēšanā, šautriņu mešanā, galda tenisā un distanču slēpošanā.
1.2.2. Popularizēt sportu un aktīvu dzīves veidu Gulbenes novadā.

2. SPORTA SPĒĻU VADĪBA
Gulbenes novada ziemas sporta spēles (turpmāk tekstā- sporta spēles) organizē Gulbenes sporta centrs sadarbībā ar Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļu. Sporta spēļu galvenais tiesnesis – Gulbenes sporta centra direktora vietniece D.Anča, kura atbild, lai sporta spēles noritētu saskaņā ar nolikumu, atbilstoši sporta veidu sacensību noteikumiem.
3. SPORTA SPĒĻU LAIKS UN VIETA
Sporta spēles notiks 2017. gada 3 un 4. februārī.
3. februārī Staru sporta zālē plkst. 17.00 – galda teniss. Atklāšana pl.16.50.
4. februārī Gulbenes sporta centrā plkst. 10.00 – komandu pārstāvju sanāksme
Gulbenes sporta centrā plkst. 10.15 – sporta spēļu atklāšana
Gulbenes sporta centrā plkst. 10.30 – novuss, dambrete, šautriņu mešana
Gulbenes sporta centrā plkst. 13.30 – šahs
Stāmerienā plkst. 12.00 – distanču slēpošana
Uz Stāmerienas ezera plkst. 11.00 – zemledus makšķerēšana
Gulbenes sporta centrā plkst. 19.00 – apbalvošana
4. PIETEIKUMI
4.1. Komandu vārdiskā pieteikšana līdz 1.februāra plkst. 17.00 elektroniskajā pastā (pielikums Nr.1).
4.2. Pārvaldes sporta darba organizatora apstiprināts komandas rakstisks pieteikums jāiesniedz sporta spēļu sekretariātā 2016.gada 4.februārī Gulbenes sporta centrā no plkst.9.00- 10.00 (Gulbenes sporta centra vestibilā).
4.3. Pieteikumā jānorāda katra sporta spēļu dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads un sporta spēļu dalībnieka paraksts, kas apliecina konkrētā dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību piedalīties sporta spēlēs. (pielikums nr.2).

5. DALĪBNIEKI
5.1. Sporta spēlēs piedalās un pārvaldes komandās tiek iekļauti dalībnieki, kuri deklarēti (ne mazāk kā pusgadu) konkrētajā novada pārvaldē.
5.2. Komandā, pēc savstarpējas vienošanās starp konkrēto pārvalžu sporta organizatoriem, drīkst iekļaut dalībnieku no citas Gulbenes novada pārvaldes, ja dalībnieks šajā pārvaldes teritorijā veic algotu darbu vai mācās.
5.3. Pārvaldes komanda, kura nav ievērojusi nolikuma 5.2. punkta prasības, pēc rakstiska protesta saņemšanas, tiek diskvalificēta konkrētajā sporta veidā. Protests iesniedzams rakstiskā veidā sporta spēļu galvenajam tiesnesim sporta veida norises laikā.
5.4. Komandā iekļaujami dalībnieki, kuri dzimuši 2001.gadā un vecāki.
5.5. Gulbenes pilsēta piedalās ar divām komandām, kuras vērtē atsevišķi.
5.6. Visus izdevumus, kas saistīti ar sportistu ierašanos uz sacensībām, sedz komandējošā organizācija. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Gulbenes novada dome.

6. SPORTA VEIDI
1. Distanču slēpošana (obligātais sporta veids)
2. Novuss
3. Dambrete
4. Šahs
5. Zemledus makšķerēšana
6. Šautriņu mešana
7. Galda teniss

7. SPORTA VEIDU SACENSĪBU NOTEIKUMI

Distanču slēpošana vai kross (obligātais sporta veids)
Sievietes (pēc izvēles sprints klasiskajā stilā vai 3 km brīvais stils):
1. 1 km sprints klasiskajā stilā (2 braucienā turpina cīņu sešas labākās), vai 1 km kross (otrais skrējiens ar kopējo startu).
2. 3 km brīvajā stilā vai 3 km kross.
Seniores I gr. (1982.g.dz.- 1963.g.dz.sievietes) - 3 km brīvajā stilā vai 3 km kross
Seniores II gr. (1962.g.un agrāk dz.siev.) - 2 km brīvajā stilā (vērtē pēc koeficienta) vai 2 km kross
Vīrieši (pēc izvēles sprints klasiskajā stilā vai 5 km brīvais stils):
1. Sprints klasiskajā stilā 1.5 km (2 braucienā seši labākie turpina cīņu), vai 1.5 km kross (otrais skrējiens ar kopējo startu).
2. 5 km brīvajā stilā vai 5 km kross.
Seniori I gr.(1977.g.dz.- 1963.g.dz.vīr.) 5 km brīvajā stilā vai 5 km kross
Seniori II gr. (1962.g.un agrāk dz.vīrieši) 3 km brīvajā stilā (pēc koeficienta) vai 3 km kross
Dalībnieku skaits neierobežots. Katrs dalībnieks startē tikai vienā disciplīnā. Vecākas grupas dalībniekam atļauts startēt jaunākā grupā (piemēram, seniori var startēt vīriešu (sieviešu) grupā). Senioru II grupa tiks vērtēta pēc vecuma un rezultāta koeficienta. Dalībnieku individuālā pieteikšanās līdz 3.februāra plkst.13.00 (e-pasts ) .
Komandu ieskaitē vērtē 4 labākos rezultātus (izcīnītos punktus) individuāli jebkurā distancē. Ja punktu skaits vienāds, augstāka vieta komandai, kurai vairāk 1.v.; 2.v.; 3.v. utt.; augstākas vietas izcīnījušas dāmas.
Ārkārtas laika apstākļu (bezsniega) gadījumā distanču slēpošana tiks aizstāta ar krosu vai norisināsies Madonā.

Novuss
Komandā startē 2 dalībnieki - 1 dāma un 1 kungs. Izspēlē “apli” - katrs ar katru, vai atkarīgs no pieteikto dalībnieku skaita. Spēlē 4 setus līdz 3 setu uzvarai, par uzvaru saņem 2 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par zaudējumu 0 punktus. Uzvar komanda ar lielāko punktu summu. Ja divām komandām vienāds rezultāts, augstāka vieta komandai, kurai labāks dāmas rezultāts.

Dambrete
Komandas sastāvā 1 kungs + 1 dāma. Izspēles sistēma atkarīga no pieteikto komandu skaita. Dalībnieki spēlē 64 lauciņu dambreti. Uzvar komanda ar dalībnieku lielāko izcīnīto punktu summu, ja punktu summa divām vai vairāk komandām vienāda, tad augstāku vietu izcīna komanda, kurai mazāka izcīnīto vietu summa; augstāku vietu izcīnījusi dāma.

Šahs
Komandas sastāvā 1 kungs + 1 dāma. Izspēles sistēma atkarīga no pieteikto komandu skaita. Uzvar komanda ar dalībnieku lielāko izcīnīto punktu summu, ja punktu summa divām vai vairāk komandām vienāda, tad augstāku vietu izcīna komanda, kurai mazāka izcīnīto vietu summa; augstāku vietu izcīnījusi dāma.

Zemledus makšķerēšana vai “kastings”
Dalībnieku skaits pēc izvēles- 3 sportisti(es). Sacensību ilgumu nosaka galvenais tiesnesis, bet ne vairāk kā 4 stundas. Sacensības notiek pēc Starptautiskajiem zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem.
Visiem dalībniekiem sacensības notiek vienā ierobežotā sektorā.
Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā vai kastē.
Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5 m viens no otra.
Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri un vienu mormišku, kas nav lielāka par
10 mm un bez papildus svariņa.
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.
Sacensības notiek pilnā saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.
Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.
Ja tiek pārkāpti sacensību noteikumi, dalībnieki tiek sodīti pēc makšķerēšanas sacensību noteikumu prasībām. Sacensību beigās sportisti ievieto zivis plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.
Ārkārtas situācijā (nepiemērota ledus biezuma gadījumā) zemledus makšķerēšana tiks aizstāta ar kastingu, kas notiks stadionā pie Gulbenes sporta centra.
Uzvar komanda ar trīs dalībnieku lielāko izzvejoto zivju kopējā svara summu, ja svara summa ir vienāda, tad uzvar komanda ar individuāli izcīnīto labāko vietu.

Šautriņu mešana
Spēle “Krikets”- komanda kopīgi dzēš vienu rezultātu: 2 kungi+ 1 dāma.
Priekšsacīkstes notiek apakšgrupās, sadalījumu nosaka lozējot:
- priekšsacīkstēs spēle notiek līdz divām uzvarām.
No katras apakšgrupas divas labākās komandas turpina spēli vienmīnusa sistēmā:
- spēle notiek līdz divām uzvarām.
Finālspēles par 1.-3. vietu notiek līdz divām uzvarām.
Spēlē “Krikets” doti sektori 20, 19, 18, 17, 16, 15, dubultie, trīskāršie, centrs:
• katrā sektorā trīs reizes jāmet šautriņas;
• trīskāršo trāpījumu ieskaita kā vienu trāpījumu trīskāršajā sektorā vai trīs reizes pieprasītajā skaitļa sektorā un attiecīgi dubulto, kā vienu dubulto vai divas šautriņas sektorā;
• dubulto centru ieskaita kā divus centrus vai vienu dubulto sektoru;
• uzvar komanda, kura ātrāk pabeidz uzdevumu.
Galda teniss
Komandas sastāvā 1 kungs + 1 dāma. Izspēles sistēma atkarīga no pieteikto komandu skaita. Uzvar komanda ar mazāko dalībnieku izcīnīto punktu summu (vietu). Ja punktu skaits divām vai vairāk komandām vienāds, tad augstāku vietu izcīna komanda, kur augstāku vietu izcīnījusi dāma.

8. VĒRTĒŠANA
8.1. Individuālajos sporta veidos, vietu komandu vērtējumā noteiks pēc individuāli izcīnītās labāko vietu summas;
8.2. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst komanda, kurai vairāk 1.vietas, 2.vietas, 3.vietas utt. Visos sporta veidos nepilnas komandas vērtē aiz komandām ar pilnām ieskaitēm;
8.3. Kopvērtējumā uzvarētāju komandu noteiks pēc distanču slēpošanas + 4 labāko sporta veidu izcīnīto vietu summas (obligātais sporta veids - distanču slēpošana), saņemot katrā sporta veidā par 1.v.- 1.p., 2.v.- 2.p., 3.v.- 3.p. u.t.t.. Ja punktu summa vienāda, augstāku vietu izcīna komanda, kurai vairāk 1.vietas, 2.vietas, 3.vietas u.t.t. komandu vērtējumā sporta veidos; augstāka vieta distanču slēpošanā.

9. APBALVOŠANA
Individuāli 1.- 3.vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām, komandu vērtējumā sporta veidos 1.- 3. vietas ieguvējas komandas ar kausiem.
Kopvērtējumā 1.- 6. vietas ieguvējas komandas apbalvo kausiem.