Pasākumu kalendārs

Tautsaimniecības komiteja
22-08-2018
Gulbene

2018.gada 22.augustā Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Sākums plkst.10.00. Komiteju sēdes ir atklātas un tajās ir aicināts piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 2. Par grozījumiem Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
 3. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā.
 4. Par izmaiņām Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā.
 5. Par izmaiņām Gulbenes novada latvāņu izplatības ierobežošanas darba grupas sastāvā.
 6. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā.
 7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Gulbenes autobuss”.
 8. Par projekta “My Community 2020” (“Mana kopiena 2020”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības  inovāciju sektorā.
 9. Par projekta “POP UP EUROPE – Delivering Europe to its Citizens” (“Eiropa, Parādies! – Eiropas Pilsoņiem”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības labās prakses sektorā.
 10. Par zemes robežu shēmu apstiprināšanu.
 11. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
 12. Par projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā” pieteikuma iesniegšanu.
 13. Par projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 16. Par zemesgabalu iznomāšanu.
 17. Par Gulbenes novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
 18. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 19. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 20. Par servitūta ceļa noteikšanu.
 21. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 22. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 23. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.
 24. Par līguma par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu.
 25. Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma 5.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 26. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 27. Par projekta “DROP IN” (“Ienākt/Iepilināt”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības skolu inovāciju sektorā.
 28. Par biedrības “Sporta klubs “Tors”” iesnieguma izskatīšanu.