Pasākumu kalendārs

Tautsaimniecības komitejas sēde
19-06-2019
Gulbene

Tautsaimniecības komitejas sēde 2019.gada 19.jūnijā plkst. 10.00 Gulbenes novada pašvaldības 2.stāva zālē.

DARBA KĀRTĪBA:


1. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam īstenošanas uzraudzības pārskata par 2018.gadu apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā “Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2019.-2021. gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 26.§).

3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
4. Par servitūta ceļa noteikšanu.
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
6. Par Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.2, 39.§ 9.p.) atcelšanu.
7. Par adresēm un nosaukumiem.
8. Par zemes gabalu iznomāšanu.
9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
10. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošu noteikumu Nr. ___ “Par atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
11. Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas Opel Combo, atsavināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
14. Par kustamās mantas pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
15. Par zemes gabala lietošanas mērķi
16. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektoram.
17. Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar akciju sabiedrību “Rankas piens”.
18. Par pašvaldības mantas nodošanu nomā akciju sabiedrībai “Rankas piens”.
19. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
21. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā “Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami “ pamatkapitālā” (protokols Nr.8, 50.§).