Pasākumu kalendārs

Tautsaimniecības komiteja
17-07-2019
Gulbene

17.06.2019. plkst.10.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 25.jūlija saistošu noteikumu Nr. __ “Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā” izdošanu.
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 3. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 4. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 6. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 8. Par adresēm un nosaukumiem.
 9. Par. Gulbenes novada domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Gulbenes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” precizēšanu.
 10. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss”.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 12. Par vienošanos par zemes nodošanu bez atlīdzības.
 13. Par Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes sniegto ūdensapgādes pakalpojumu Rankas ciemā.
 14. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā Stradu,  pagasta īpašumā  “Ozolkrasti”.
 15. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Litenes pagasta īpašumā  “Mežagrīvas”.
 16. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 17. Par projekta iesniegšanu Satiksmes ministrijai un finansējuma nodrošināšanu.
 18. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 19. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 20. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 3”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā energoefektivitātes uzlabošanu.