Pasākumu kalendārs

Finanšu komiteja
18-07-2019
Gulbene

18.07.2019. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

  1. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” izdošanu
  2. Par Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra likvidāciju
  3. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss”
  4. Par Gulbenes novada pašvaldības sniegto ūdensapgādes pakalpojumu Rankas ciemā
  5. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā
  6. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 31.maija lēmumā “Par Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.10, 33.§)
  7. Par Arnitas Strades iesnieguma izskatīšanu
  8. Par projekta iesniegšanu Satiksmes ministrijai un finansējuma nodrošināšanu
  9. Par Gulbenes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
  10. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 3”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā energoefektivitātes uzlabošanu