Pasākumu kalendārs

Tautsaimniecības komiteja
21-08-2019
Gulbene

21.08.2019. plkst.10.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 2. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 3. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 4. Par adresēm un nosaukumiem.
 5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 9. Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 10. Par zemes gabala iznomāšanu SIA “Pilsētvides serviss”.
 11. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 12. Par līguma par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu.
 13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 14. Par atsavināšanas atcelšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 16. Par zemes gabala lietošanas mērķi.