Pasākumu kalendārs

Izglītības, kultūras un sporta komiteja
21-08-2019
Gulbene

21.08.2019. plkst.15.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” nolikuma apstiprināšanu;
 2. Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” vadītāja iecelšanu amatā;
 3. Par Lizuma vidusskolas direktora iecelšanu amatā;
 4. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 29.augusta noteikumu Nr._____ “Institūciju sadarbības kārtība izglītojamo problēmsituāciju risināšanā” apstiprināšanu;
 5. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta noteikumos Nr.11„Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”;
 6. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā;
 7. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta lēmumā “Par izmaiņām Sporta komisijas sastāvā” (protokols Nr.12, 44.§);
 8. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu;
 9. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 43.§);
 10. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§).
 11. Par grozījumu Sveķu pamatskolas nolikumā.