Pasākumu kalendārs

Tautsaimniecības komiteja
23-10-2019
Gulbene

Tautsaimniecības komiteja

23.10.2019. plkst.10.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 4. Par adresēm un nosaukumiem.
 5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 6. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 7. Par atsavināšanas atcelšanu.
 8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 10. Par servitūta ceļa noteikšanu.
 11. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 13. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu  slēgšanu ar Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami” (protokols Nr.17, 28.§).
 14. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam.
 15. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas Hyndai Sonata, atsavināšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 17. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
 18. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.