Pasākumu kalendārs

Izglītības, kultūras un sporta komiteja
23-10-2019
Gulbene

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

23.10.2019. plkst.15.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Atzinības rakstu piešķiršanu
 2. Par Goda diplomu piešķiršanu
 3. Par projekta “ComMUSICation” (Saziņa caur folkloru) priekšfinansējuma nodrošināšanu Stāķu pamatskolai
 4. Par amatu savienošanas atļauju
 5. Par grozījumiem Gulbīša pamatskolas nolikumā
 6. Par grozījumiem Stāķu pamatskolas nolikumā
 7. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 “Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” izdošanu
 8. Par Gulbenes Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu
 9. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā
 10. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā
 11. Par iekšējo noteikumu projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta iekšējos noteikumos “Gulbenes novada pašvaldības ētikas kodekss”” apstiprināšanu
 12. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums”” apstiprināšanu
 13. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas nolikumā
 14. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas sastāvā
 15. Par Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas nolikuma apstiprināšanu
 16. Par grozījumiem 2018.gada 25.janvāra noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” (protokols Nr.1, 8.§)
 17. Par grozījumiem 2018.gada 22.februāra noteikumos Nr.7 „Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” (protokols Nr.3, 10.§)
 18. Par Gulbenes novada bibliotēkas reorganizāciju
 19. Par Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” dalības ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā „Natural Classroom (Dabas klase)” atbalstīšanu un priekšfinansējuma nodrošināšanu;
 20. Par projekta “Bites un brieži gaisu maisa” priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” dalībai Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izsludinātajā projektu konkursā.