Pasākumu kalendārs

Finanšu komiteja
21-11-2019
Gulbene

Finanšu komiteja

21.11.2019. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes 2019.gada __.__________ saistošo noteikumu Nr.___ “Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” izdošanu
 2. Par projekta “Wisdom of the streets” (“Ielu gudrība”) realizēšanu programmā ERASMUS+ jauniešu apmaiņas KA1 sektorā
 3. Par Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingas Dukures un priekšsēdētājas vietnieces Ineses Pērkones ikgadējo novērtēšanu
 4. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 5. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Bolnisi pašvaldību (Gruzija)
 6. Par projekta “Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošanu pie Stāķu dīķa” līdzfinansējuma palielināšanu
 7. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība”” izdošanu
 8. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 5.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Gulbenes novada pašvaldības teritorijā” izdošanu
 9. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā” izdošanu
 10. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījums Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.26 “Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā”” izdošanu
 11. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijā”” izdošanu
 12. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada simboliku”” izdošanu
 13. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā””  izdošanu
 14. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr._____ “Par sabiedrisko kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu
 15. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr._____ „Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.19 „Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu
 16. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam