Pasākumu kalendārs

Tautsaimniecības komiteja
22-01-2020
Gulbene

22.01.2020. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT, norakstīšanu un nodošanu utilizācijai.
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 5. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 8. Par servitūta ceļa noteikšanu.
 9. Par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu.
 10. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2020.gadā.
 11. Par Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes kustamās mantas - automašīnas OPEL ZAFIRA, atsavināšanu.
 12. Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu daudzdzīvokļu mājai Kļavkalnu 16, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
 13. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 14. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 15. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.