Pasākumu kalendārs

Draugu piemiņas kauss futbolā
18-07-2020, 11:00
Lizuma stadions

18.jūlijā Lizuma stadionā notiks "Draugu piemiņas kauss futbolā".

“DRAUGU KAUSS 2020 “ IZCĪŅAS TURNĪRS MINI FUTBOLĀ
NOLIKUMS
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Godināt A.Meļļa un K.Graudiņa piemiņu un viņu ieguldījumu Lizuma futbola komandā.
1.2. Veicināt spēlētāju meistarību, pieredzi, tehnisko sagatavotību un aktīvu dzīvesveidu.
1.3. Saistīt draudzīgas attiecības ar citu novada komandām.
1.4. Popularizēt amatieru futbolu Gulbenes novadā.

2. VADĪBA
2.1. Futbola turnīru “Draugu Kauss 2020” (turpmāk Turnīrs) organizē Lizuma pagasta pārvalde sadarbībā ar Gulbenes novada Sporta pārvaldi. Lizuma sporta organizatore Dināra Popa, mob.28601004
2.2. Galvenais tiesnesis ir atbildīgs par spēļu sekmīgu norisi, kā arī par sacensību norisi saskaņā ar nolikumu, atbilstoši pastāvošajiem mini futbola noteikumiem.
3. NORISES VIETA UN LAIKS
3.1. Spēles notiek Lizuma skolas stadionā.
3.2. Sacensības notiek 2020.gada 18.jūlijā, plkst.10:00.
4. DALĪBNIEKI
4.1. Turnīrā piedalās uzaicinātās komandas, kas apņemas ievērot un pildīt reglamenta nosacījumus.
4.2. Vienas komandas sastāvā drīkst pieteikt 12 (divpadsmit) spēlētājus (t.sk. spēlējošais treneris).
4.3. Spēlētājiem jābūt sasniegušiem 15 gadu vecumu (ne jaunāki kā 2005.gadā dzimušie).
4.4. Spēlētājam jāizturas pret organizatoriem un reglamentu ar cieņu, kā arī godprātīgi jāsniedz informācija par pieteiktajiem spēlētājiem.
4.5. Spēlētāji ir vienlīdz atbildīgi par savas komandas katra spēlētāja iesniegto informāciju. Piesakoties Turnīram, dalībnieki ar parakstu pieteikumā apstiprina savu personas datu apstrādi balstoties uz fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1. pantu.
4.6. Turnīrā nedrīkst piedalīties Latvijas un citu valstu čempionātu futbola līgu spēlētāji, kuri 2020. gada ietvaros ir pieteikti Latvijas virslīgas, 1.līgas vai LTFA virslīgas čempionātos.
4.7. Organizatori patur tiesības pieņemt galējo lēmumu par komandas vai atsevišķa spēlētāja pielaišanu pie spēlēšanas Turnīrā, ja tiek konstatēta reglamenta neatbilstība vai tā pārkāpums vai kāds cits apstāklis, kas organizatoram liekas aizdomīgs vai nepieņemams.
4.8. Ja Turnīra norises laikā organizators atklāj un konstatē faktu par nepatiesi sniegtu informāciju, no Turnīra tiek diskvalificēta visa komanda, kā arī tiek anulēti visi rezultāti. Komandas spēlētāji zaudē tiesības piedalīties Turnīra citas komandas sastāvā.
4.9. Katrai komandai ir jābūt vienādas krāsas krekliem ar numuriem un kāju sargiem, vārtsarga krekla krāsai jābūt atšķirīgai no laukuma spēlētājiem.
4.10. Sacensībās nedrīkst spēlēt ar futbola apaviem, kuriem ir metāla radzes.
4.11. Spēlētājs Turnīrā drīkst piedalīties tikai vienas komandas sastāvā.
4.12. Turnīrā izmaiņas komandu sastāvā var veikt līdz reģistrācijas brīdim (18.07.2020. plkst.9:45).
4.13. Komanda var atsaukt savu dalību Turnīrā. Šādā gadījumā komandas vietu ieņem pirmā komanda no “gaidīšanas saraksta”.
4.14. Komandas spēlētājiem jāierodas uz Turnīru ar derīgu personu apliecinošu dokumentu (LR pase vai ID karte). Organizatoram ir tiesības prasīt spēlētājam pierādīt savu identitāti.
4.15. Dalībnieki apņemas ievērot Ministru kabineta 9.jūnijā. 2020.gada noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

5. PIETEIKUMI
5.1. Komandas pieteikums ir jāiesniedz elektroniskā veidā ne vēlāk kā līdz 15.jūlijam uz e-pastu
5.2. Vārdiskajā pieteikumā jānorāda – komandas nosaukums, katra spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas gads un jābūt spēlētāja parakstam, kas apliecina, ka spēlētājs pats atbild par savu veselības stāvokli.
5.3. Dalībnieks pieteikuma anketā ar parakstu apliecina, ka tam nav iebildumu pret personīgo datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) un fotogrāfiju publicēšanu interneta vietnēs www.gulbene.lv un www.dzirkstele.lv un sociālajos tīklos, kā arī, ka ievēros Ministru kabineta 9.jūnijā. 2020.gada noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktās prasības.
5.4. Pieteikumu ar parakstu apstiprina komandas pārstāvis.
6. SACENSĪBU KĀRTĪBA, IZSPĒLES SISTĒMA UN SACENSĪBU NOTEIKUMI
6.1. Turnīra spēles notiek futbola laukumā:
• Spēlētāji laukumā: 6 (ieskaitot vārtsargu), spēle norit formātā 6 pret 6;
• Tiek spēlētas pēc starptautiskiem 6×6 mini futbola noteikumiem ar dažiem izņēmumiem (kā, piemēram, spēles ilgums).
• Iesildīšanās laiks pirms spēles laukumā netiek dots.
6.2. Turnīra izspēles kārtība, spēļu ilgums sekojošs:
6.2.1. Turnīrā maksimums - 6 komandas: katrai komandai 5 spēles ( izspēlē katra komanda ar katru)
6.2.2. Spēles laiks – 2 x 10 minūtes (spēļu laiks var mainīties atkarībā no komandu skaita).
6.3. Katrai komandai Turnīrā ir jāizspēlē visas spēles;
6.4. Komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu summas.
6.4.1. Par uzvaru spēlē - 3 punkti;
6.4.2. Par uzvaru spēlē ar pēcspēles sitieniem – 2 punkti ( pēcspēles sitienus veic katras komandas 3 spēlētāji, ja rezultāts ir neizšķirts, tad līdz pirmajai kļūdai).
6.4.3. Par spēles zaudējumu - 0 punktu..
6.5. Spēles bumbu, protokolus, turnīra norises rezultātu atspoguļošanu sacensību vietā nodrošina sacensību organizatore un tiesneši.

7. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI
7.1. Tiesnešus Turnīrā nozīmē turnīra organizatori.
7.2. Organizatora nozīmējums ir galīgs un neapstrīdams.
7.3. Jebkurš spēles tiesneša lēmums spēles laikā ir galīgs un neapstrīdams.
7.4. Komandām nav tiesību vērsties ar pretenzijām un protestiem pret tiesneša darbībām, kā arī spēles laikā apvainot vai aizskart tiesnesi. Gadījumā, ja tas ir noticis, tiesnesim ir tiesības apturēt spēli. Ja aizskaršana vai aizvainojumi turpinās, tiesnesim ir tiesības pārtraukt spēli un piešķirt komandai zaudējumu ar 0:3.
7.5. Turnīra galvenajam tiesnesim ir tiesības nepielaist pie spēles un/vai neļaut turpināt piedalīties Turnīrā komandai vai spēlētājam, ja rodas aizdomas, ka:
7.5.1. spēlētājs ir sagrozījis datus pieteikumā;
7.5.2. spēlētājs uzdodas par citu personu;
7.5.3. spēlētājs vai komanda neievēro Turnīra noteikumus vai reglamentu;
7.5.4. spēlētājs vai komanda veic negodīgas darbības vai atklājas kādi maldinoši apstākļi;
7.5.5. spēlētājs atrodas alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē.
7.6. Spēlētājs tiek brīdināts par pārkāpumiem ar dzelteno kartiņu. Par 2 (diviem) brīdinājumiem vienā spēlē spēlētājs tiek noraidīts no laukuma.
7.6.1. Noraidījuma gadījumā komanda līdz spēles beigām spēlē mazākumā.
7.6.2. Noraidītais spēlētājs var piedalīties nākošā spēlē ja:
• Tiek noraidīts par 2 (diviem) brīdinājumiem.
• Tiek noraidīts par “acīmredzamas vārtu gūšanas iespējas liegšanu” (pēdējās cerības sodu).
7.7. Galvenais tiesnesis piemēro papildus sankcijas par rupjiem pārkāpumiem un/vai nesportisku uzvedību/rīcību.
7.8. Komandas pārstāvis ir atbildīgs par kārtību spēles vietā. Pārkāpumu vai bojājumu gadījumā vainīgā komanda sedz visus radušos finansiālos zaudējumus.
7.9.Turnīra organizatoriem ir tiesības pieņemt atsevišķus lēmumus par futbolistiem un komandām gadījumos, kuri nav atspoguļoti šajā nolikumā.
8. MEDICĪNA
8.1. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli spēles laikā.
8.2. Organizatori uz Turnīru nodrošina tikai primāro neatliekamo aptieciņu.
8.3. Sīku traumu gadījumos spēlētājiem medicīnisko palīdzību sniedz komandas pārstāvis vai Turnīra organizators sporta spēļu vietā.
8.4. Nopietnas traumas gadījumos nekavējoties jāinformē medicīniskā palīdzība ( Neatliekamās Medicīnas dienests, mediķis).
9. APBALVOŠANA
9.1. 1.vietas ieguvēji saņem “Ceļojošo” kausu un medaļas
9.2. 2. – 3.vietas ieguvēji saņem medaļas
9.3. 4. – 6. vietas ieguvēji saņem pārsteiguma balviņas.
.
10. INFORMĀCIJA
10.1. Sīkāka informācija Dināra Popa, mob. 28601004
10.2. Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par Covid-19, (ar 10.jūniju tiek atcelta ārkārtas situācija Latvijas Republikā) un Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija. noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” dalībnieki tiek aicināti:
- bez liekas vajadzības nepulcēties lielos ‘bariņos’ turnīra norises vietā,
- mazgāt rokas pēc iespējas biežāk,
- izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.
10.3. Būsim atbildīgi pret sevi un apkārtējiem!