Pasākumu kalendārs

Gulbenes novada domes sēde
25-02-2021

Gerbonis mazs25.februārī plkst.9.00 norisināsies Gulbenes novada domes sēde. Ikviens interesents varēs sekot līdzi tās norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Saistošo noteikumu projekti

Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”

Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”


1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Jaunaļļi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Miervaldi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Ozolsāvas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1E, Gulbene, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zaļā iela 1” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 4, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 6, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 7, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Kalna Pīpenes”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 2” – 2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 47 – 2, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spāres” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par zemes nomas līguma slēgšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu nodibinājumam  “Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā “Autoceļš P33”sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par vienošanos par Lizuma pagasta zemes Parka iela 11 daļas, nodošanu īpašumā bez atlīdzības

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par pilnvarojumu parakstīt ar rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu saistītos dokumentus

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par projekta “Dabas takas gar Pededzes un Sitas upes krastiem infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana ar labiekārtojuma elementiem” īstenošanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu atcelšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra lēmumā Nr. GND/2020/1144 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Upmalieši””

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra lēmumā Nr. GND/2020/1142 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta nekustamajam īpašumam “Lejaslielsāvas””

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta  nekustamajam īpašumam “Strautmalas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Galgauskas pagasta  nekustamajam īpašumam “Tālavas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-4 – 36, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma “Mežotnes 2” – 3, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāči”  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 5 – 5, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 29 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Indrāni” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Liepu mala” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Litenes mežniecība” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Aurovas lauks” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 7” – 12, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Mazkalniņi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par servitūta ceļa noteikšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā

ZIŅO: Gunārs Ciglis, Normunds Audzišs

47. Par Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par izglītības iestāžu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par M. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

51. Par A. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

52. Par L. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

53. Par S. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

54. Par D. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

55. Par A. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

56. Par V. L. H. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

57. Par A. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

58. Par K. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

59. Par S. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

60. Par R. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

61. Par I. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

62. Par A. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

63. Par M. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

64. Par M. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

65. Par S. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

66. Par A. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

67. Par G. N. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

68. Par M. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Gunārs Ciglis

69. Par A. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

70. Par A. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

71. Par A. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

72. Par L. G. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

73. Par I. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

74. Par S. L. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

75. Par D. Ā. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

76. Par E. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

77. Par S. Š. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

78. Par D. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

79. Par S. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

80. Par S. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

81. Par A. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

82. Par I. D. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

83. Par K. U. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

84. Par J. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

85. Par J. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

86. Par J. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

87. Par D. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

88. Par S. Z. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

89. Par R. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

90. Par L. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

91. Par E. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

92. Par K. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

93. Par N. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

94. Par A. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

95. Par R. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļujautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

96. Par K. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

97. Par K. D. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

98. Par V. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

99. Par A. C. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

100. Par D. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

101. Par K. Ž. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

102. Par J. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

103. Par N. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

104. Par S. F. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

105. Par J. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

106. Par D. T. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

107. Par J. V. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

108. Par S. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

109. Par A. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

110. Par K. L.izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

111. Par D. Č. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

112. Par J. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

113. Par M. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

114. Par Z. F. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

115. Par J. T. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

116. Par dzīvojamās telpas “Kartona Fabrika 6”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

117. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-24, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

118. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-10, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

119. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

120. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

121. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 18-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

122. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

123. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

124. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

125. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-41, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

126. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-31, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

127. Par dzīvokļa Pils iela 6-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

128. Par dzīvojamās telpas Nr.3 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

129. Par dzīvojamās telpas Nr.10 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

130. Par dzīvojamās telpas Nr.25A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

131. Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

132. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-3, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

133. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-11A, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

134. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-12, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

135. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-13, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

136. Par dzīvokļa  Liepu iela 2-3, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

137. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-1, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

138. Par dzīvokļa “Gaujmalas”-18, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

139. Par dzīvokļa “Gaujmalas”-22, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

140. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A”-6, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

141. Par dzīvokļa  „Dārza māja”-2, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

142. Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

143. Par dzīvokļa “Krasti”-4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

144. Par dzīvokļa “Krasti”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

145. Par dzīvokļa  “Vītoli”-8, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

146. Par dzīvokļa  “Vītoli”-16, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

147. Par dzīvokļa “Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

148. Par dzīvojamās telpas “Akoti”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

149. Par dzīvokļa “Rozītes”-3, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

150. Par dzīvokļa  “Gatves 7”-2, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

151. Par dzīvokļa “Gatves 8”-12, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

152. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-13, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

153. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-17, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

154. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-66, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

155. Par dzīvokļa “Ceļmalas 2”-9, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

156. Par dzīvokļa “Dzirnavas”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

157. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-5, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

158. Par dzīvokļa Pamatu iela 11-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

159. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu”

ZIŅO: Valtis Krauklis

160. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fondu projekta Nr.9.3.1.1/19/044 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” īstenošanai

ZIŅO: Normunds Audzišs

161. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0./19/I/014 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” īstenošanai

ZIŅO: Normunds Audzišs

162. Par projekta “Brīvības ielas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijā un projekta finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

163. Par projekta “Zivju resursu pavairošana Gulbenes novada ezeros” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

164. Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2021.gadu samaksas termiņu pārcelšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

165. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas un iecirkņu  komisiju locekļu un pieaicināto personu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu  kompensāciju 2021.gada Gulbenes novada pašvaldības domes vēlēšanu sagatavošanā

ZIŅO: Normunds Audzišs

166. Par priekšlikumu 446.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

ZIŅO: Normunds Audzišs

167. Par priekšlikumu 450.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

ZIŅO: Normunds Audzišs

168. Par priekšlikumu 451.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

ZIŅO: Normunds Audzišs

169. Par priekšlikumu 452.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

ZIŅO: Normunds Audzišs

170. Par priekšlikumu vēlēšanu iecirkņu  maiņai Gulbenes pilsētā

ZIŅO: Normunds Audzišs

171. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes noteikumos “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

172. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem

ZIŅO: Normunds Audzišs

173. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem

ZIŅO: Normunds Audzišs

174. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.5; 34.§)

ZIŅO: Normunds Audzišs

175. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”

ZIŅO: Normunds Audzišs

176. Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”

ZIŅO: Normunds Audzišs

177. Par projekta “Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā” Nr. 2020-1-LV01-KA226-094524 realizēšanu programmā ERASMUS+

ZIŅO: Lauris Šķenders

178. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes  priekšsēdētājam Normundam Audzišam

ZIŅO: Andis Caunītis

179. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Inta Bindre

180. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Inta Bindre

181. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Inta Bindre

182. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Inta Bindre

183. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Inta Bindre

184. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Inta Bindre

185. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Inta Bindre

186. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Inta Bindre

187. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Inta Bindre

188. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Inta Bindre