Pasākumu kalendārs

Atzeles 3x3 basketbols
23-07-2021, 13:00

23.jūlijā Gulbenes stadionā notiks Atzeles 3x3 basketbols.

ATZELES 3x3 BASKETBOLS

Attēls

NOLIKUMS

 1. Mērķis un uzdevumi
  • Sekmēt 3x3 basketbola attīstību Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Madonas novados.
  • Izveidot vienotu Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Madonas novadu 3x3 basketbola čempionātu (turpmāk tekstā - “3x3 basketbols”).
  • Noskaidrot 3x3 basketbola spēcīgāko komandu.
 1. Sacensību organizatori
  • Sacensības organizē biedrība “BKK ALSVIĶI” sadarbībā ar Gulbenes, Madonas, Balvu un Alūksnes pašvaldībām.
  • Biedrība “BKK ALSVIĶI” un attiecīgās pašvaldības (turpmāk tekstā – Organizators) ir atbildīgas par sacensību vietas kvalitāti un to nodrošinājumu.
  • Organizators ir atbildīgs par tiesnešu un apkalpojošā personāla nodrošinājumu sacensībās.
  • Posmu koordinatori:
   • Alūksne: Vilnis VEĻĶERIS – mob. tel. nr.: 29273114, e-pasts:

Kristaps MARĶITĀNS – 26339518, e-pasts:

 • Balvi: Edgars KAĻVA – mob.tel. nr.: 29336428, e-pasts:

Arnis VOIKA - mob. tel. nr.: 29432008, e-pasts:

 • Gulbene: Pāvels VESELOVS – mob. tel. nr.: 26322842, e-pasts:

                   Lauris KRĒMERS – mob. tel. nr.: 28606972, e-pasts:

 • Madona: Agnis BEĶERIS– mob. tel. nr.: 26001142, e-pasts:
 • Posmu atbildīgie koordinatori organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu un laikus informē sportistus un sporta darbiniekus par drošības pasākumiem (pielikums nr.2).

 

 1. Sacensību norises laiks, vieta un pieteikšanās
  • Madona – 2.jūlijs, (pieteikšanās līdz 1.jūlija pl.13.00), Priežu kalna laukumi, Ausekļa iela, Madona.
  • Alūksne – 9.jūlijs, (pieteikšanās līdz 8.jūlija pl.13.00), Alūksnes pilsētas BJSS, Lielā ezera iela 24A, Alūksne.
  • Balvi – 16.jūlijs, (pieteikšanās līdz 15.jūlija pl.13.00), Balvu valsts ģimnāzija, Dārza iela 2, Balvi
  • Gulbene – 23.jūlijs, (pieteikšanās līdz 22.jūlija pl.13.00), Gulbenes pilsētas stadions, O.Kalpaka 1A, Gulbene.
  • Madona – 7 augusts - finālposms, Priežu kalna laukumi, Ausekļa iela,
  • Dalībnieku pieteikšanās mājaslapā play.fiba3x3.com vai attiecīgā posma koordinatoram.
  • Komandas, kuras nav pieteikušās sacensībām norādītajā laikā, netiek pielaistas attiecīgajā posmā.
 1. Sacensību dalībnieki un reģistrēšanās
  • “3x3 basketbols” ir atklātās sacensības, kurās piedalās jebkurš 3x3 basketbola interesents.
  • “3x3 basketbols” tiek organizēts piecās vecuma grupās vīriešiem:
   • U10: 2011.gadā dzimuši un jaunāki zēni. Komandas sastāvā drīkst pieteikt 4 dalībniekus uz posmu;
   • U12: gadā dzimuši un jaunāki zēni. Komandas sastāvā drīkst pieteikt 4 dalībniekus uz posmu;
   • U14: gadā dzimuši un jaunāki jaunieši. Komandas sastāvā drīkst pieteikt 4 dalībniekus uz posmu;
   • U16: gadā dzimuši un jaunāki jaunieši. Komandas sastāvā drīkst pieteikt 4 dalībniekus uz posmu;
   • Pieaugušie: gadā dzimuši un vecāki vīrieši. Komandas sastāvā drīkst pieteikt 4 dalībniekus uz posmu;
   • Sievietēm/meitenēm atļauts piedalīties savā vecuma grupā.
  • Visiem spēlētājiem, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, nepieciešams izveidot spēlētāja profilu (ja nav izveidots) mājaslapā play.fiba3x3.com Neskaidrību gadījumā sazināties ar LBS pārstāvi Renāru Buividu, e-pasta adrese:
  • Finālposmā atļauts piedalīties spēlētājiem, kuri vismaz divos posmos pārstāvējuši attiecīgo komandu.
  • Komanda aizpilda pieteikuma veidlapu (pielikums nr.1) un iesniedz 30 minūtes pirms attiecīgās vecuma grupas spēļu sākuma, parakstoties par to, ka spēlētājs pats atbild par savu veselības stāvokli, ka nav iebildumu pret personīgo datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads), fotogrāfiju publicēšanu interneta vietnēs un sociālajos tīklos un ka ievēros Ministru kabineta noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības.
  • Sacensību sākums un reģistrēšanās:
   • U10 vecuma grupa – sacensību sākums 13.00 (reģistrēšanās līdz pl.12.50);
   • U12 vecuma grupa – sacensību sākums 13.00 (reģistrēšanās līdz pl.12.50);
   • U14 vecuma grupa – sacensību sākums 16.00 (reģistrēšanās līdz pl.15.50);
   • U16 vecuma grupa – sacensību sākums 16.00 (reģistrēšanās līdz pl.15.50);
   • Pieaugušie – sacensību sākums 19.00 (reģistrēšanās līdz pl.18.50).

Sacensību sākuma laiks var mainīties atkarībā no pieteikto komandu skaita!

 1. Sacensību noteikumi
  • Sacensības notiek pēc FIBA 3x3 basketbola noteikumiem. Noteikumi mājas lapā https://fiba3x3.com/en/rules.html
  • Komandai spēle jāuzsāk trīs spēlētāju sastāvā.
  • Nolikumā neatrunātos jautājumus un konfliktsituācijas risina posma galvenais koordinators.
 1. Sacensību kārtība un izspēles sistēma
  • Izspēles kārtība tiek noteikta atkarībā no pieteikto komandu skaita.
  • Spēles ilgums 10 minūtes.
  • Finālposmā piedalās 8 labākās komandas katrā vecuma grupā. Komandas tiek sadalītas divās apakšgrupās pēc izcīnīto punktu summas pamatsacensību posmos:

Izcīnītie punkti posmā

Izcīnītā vieta posmā

100

I vieta

80

II vieta

70

III vieta

60

4.vieta

50

5. vieta

45

6.vieta

40

7.vieta

35

8.vieta

20

9.vieta

18

10.vieta

16

11.vieta

14

12.vieta

12

13.vieta

11

14.vieta

10

15.vieta

9

16.vieta

3

17.-32.vieta

1

33.vieta un zemāk

0

DQF

 • Pēc apakšgrupu spēlēm finālposmā 4.vietas ieguvējas komandas dala 7.-8.vietu. Pārējās spēlē sekojoši:

A 2 – B 3

B 2 – A 3

A 1 – B2/A3 uzvarētājs

B 1 – A2/B3 uzvarētājs

Par 5.vietu

Par 3.vietu

Par 1.vietu

 

 1. Punktu skaitīšanas sistēma
  • Par uzvaru spēlē uzvarētājs saņem 2 punktus, zaudētājs 1 punktu.
  • Komanda, kura nav ieradusies uz spēli, saņem tehnisko zaudējumu ar rezultātu 0:21, tabulā 0 punkti.
  • Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits, tad vietas tiek noteiktas pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.
  • Ja trīs vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu izcīna komanda, kura (apakš)grupā kopumā ieguvusi vairāk punktus.
 1. Apbalvošana
  • Katrā posmā 1.-3.vietas ieguvējas komandas katrs dalībnieks tiek apbalvots ar balvām.
  • Finālposmā 1.-3.vietas ieguvējas komandas katrs dalībnieks tiek apbalvots ar personalizētu “Atzeles 3x3 basketbola” kausu un balvu.

 

 1. Sacensību informācija

Informācija pieejama mājas lapā www.atzelessports.lv, novadu mājas lapās, kā arī Atzeles sports sociālajā platformā www.facebook.com

 

 1. Sankcijas

Starpgadījumu un pārkāpumu gadījumā, organizatori ir tiesīgi pieņemt lēmumu par sankciju piemērošanu pret attiecīgo komandu vai dalībnieku.

 1. Finansiālie noteikumi
  • Dalības maksa vienā posmā no komandas:
   • U10, U12, U14, U16 - 5,00 (pieci eiro)
   • Pieaugušie – 10,00 (desmit eiro)
  • Samaksu veic sacensību dienā reģistrējoties vai pēc sekojošiem rekvizītiem pirms sacensībām:

Saņēmējs: biedrība “BKK ALSVIĶI”, O.Vācieša iela 26A-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301 4,

NMR 40008272757 , konta Nr. LV88UNLA0055000505534, kods UNLALV2X, AS SEB banka.

 1. Medicīniskais nodrošinājums
  • Katrs dalībnieks ir atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās un to apstiprina ar personīgo parakstu sacensību dienā iesniegtajā komandas pieteikuma.
  • Sacensību organizatori nodrošina medicīnas personāla klātbūtni. Traumu gadījumā organizatori nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.
 2. Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi (pielikums Nr.2)

Pielikums nr. 1

Pieteikuma anketa

Komandas nosaukums                                                                                              Pārstāvētā vieta

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

(dd.mm.gggg.)

1.posms

2.posms

3.posms

4.posms

Finālposms

Apstiprinu, ka atbildu par savu veselības stāvokli, ka nav iebildumu pret personīgo datu, fotogrāfiju publicēšanu interneta vietnēs un sociālajos tīklos un ka ievērošu Ministru kabineta noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

1.

               

2.

               

3.

               

4.

               

5.

               

6.

               

Kontaktpersona:

Tālrunis kontaktiem:

Pielikums nr.2

Izdota, pamatojoties uz Sporta likuma 10. panta 4. un 41 . daļā, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32. punktā noteikto

Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai biedrības “Latvijas Basketbola Savienība” organizētajās basketbola sacensībās ārtelpās

Biedrība “Latvijas Basketbola Savienība” (turpmāk – LBS) Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) paredzēto pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanai no 2021. gada XX. jūnija ārtelpās notiekošajās basketbola sacensībās nosaka šādu kārtību (turpmāk – Kārtība):

 1. Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai tiek īstenoti LBS organizētās vai ar LBS oficiāli saskaņotās basketbola sacensībās ārtelpās.
 2. Kārtība ir saistoša visiem LBS organizēto vai ar LBS oficiāli saskaņoto basketbola sacensību dalībniekiem: klubiem, komandām, organizatoriem, spēlētājiem, treneriem, apkalpojošajam personālam, tiesnešiem, kā arī citām ar sacensībām saistītām personām.
 3. Kārtība tiek piemērota visās LBS organizēto vai ar LBS oficiāli saskaņoto basketbola sacensību norises vietās.
 4. Ja tiek konstatēta pretruna starp šo Kārtību, sacensību nolikumiem un/vai spēles noteikumiem, spēkā ir Kārtībā noteiktais regulējums.
 5. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Kārtība var tikt pārskatīta.
 6. Personas, kuras pārkāpj izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas pie administratīvās atbildības.
 7. Organizācijas, kuras vēlas iegūt LBS saskaņojumu basketbola sacensību rīkošanai ārtelpās, iesniedz LBS sacensību nolikumu un apliecinājumu, ka, sacensības rīkojot, tiks ievēroti valsts un attiecīgās pašvaldības, aktuālie noteikumi sporta pasākumu norisei, tiks regulāri sekots līdzi to izmaiņām, kā arī tiks ievēroti šajā Kārtībā paredzētie noteikumi.
 8. Organizācijas, kuru pieteiktās basketbola komandas piedalās LBS organizētās vai ar LBS oficiāli saskaņotās basketbola sacensībās ārtelpās:
  • ir informētas un apņemas ievērot MK noteikumos nr. 360, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ietvertos noteikumus par valsts ieviestajiem ierobežojumiem un papildu noteikumiem sporta pasākumu norisē;
  • pirms katrām LBS organizētām vai ar LBS oficiāli saskaņotam basketbola sacensībām ārtelpās kopā ar komandas pieteikumu, iesniedz rīkotājiem sacensību dalībnieku aizpildītus un parakstītus apliecinājumus (Pielikums Nr.1). Apliecinājumus aizpilda un paraksta arī spēļu laukuma un sekretariāta tiesneši (Pielikums Nr.2);
  • ir atbildīgas par savu komandu dalībnieku (spēlētāju, treneru, apkalpojošā personāla) veselības stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu;
  • ir informētas un ievēro valsts un attiecīgās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā tiek rīkotas LBS organizētās vai ar LBS oficiāli saskaņotās basketbola sacensības ārtelpās, aktuālos noteikumus sporta pasākumu norisei.
 9. Kārtība infekcijas izplatīšanas ierobežošanai basketbola sacensību norises laikā:
  • saskaņā ar MK noteikumiem nr. 360 LBS organizēto vai ar LBS oficiāli saskaņoto basketbola sacensību ārtelpās rīkotājiem ir jānozīmē par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgo personu, kuras kompetencē ietilptu šīs Kārtības ievērošanas nodrošināšana basketbola sacensību norises laikā un vietā;
  • rīkotāji nodrošina, ka sacensību zonā neatrodas dalībnieki ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums). Rīkotājiem ir pienākums dalībniekiem ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju sacensību zonā, rekomendējot doties mājās un sazināties ar savu ģimenes ārstu.
  • rīkotāji nosaka maksimālo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties norobežotajā sacensību zonā, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 10 kv.m publiski pieejamās teritorijas platības;
  • rīkotāji kontrolē dalībnieku skaitu, nepieciešamības gadījumā slēdzot ieeju sacensību zonā;
  • pie ieejas sacensību norises vietā redzamā vietā ir jābūt izvietotām norādēm ar informāciju par distances ievērošanu, maksimālo apmeklētāju skaitu, higiēnu, kā arī citu informāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360;
  • rīkotāji veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu dalībnieku drūzmēšanos, izmantojot atsevišķas ieejas un izejas, kā arī novēršot jebkādus šķēršļus (informācijas stendi u.c.) dalībnieku plūsmas ceļā;
  • norobežotajā sacensību zonā skatītāji netiek ielaisti;
  • sacensību starplaikos regulāri jāatskaņo informatīvi aicinājumi dalībniekiem sacensību zonā un skatītājiem ārpus sacensību zonas ievērot epidemioloģiskās drošības noteikumus;

10. Kontrole un sankcijas:

10.1. Par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona organizē un kontrolē Kārtībā atrunāto prasību izpildi, nepieciešamības gadījumā aizkavējot sākumu vai pārtraucot tās līdz pārkāpumu novēršanai;

10.2. pildot savus pienākumus, par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona sadarbojas ar LBS pārstāvjiem un pašvaldības, kuras teritorijā notiek sacensības, pārstāvjiem;

10.3. atbildīgā persona informē par sacensību laikā fiksētajiem Kārtības pārkāpumiem;

10.4. rīkotāju pieļautos Kārtības pārkāpumus izskata LBS valde.

Sods organizācijai par nepatiesas informācijas sniegšanu saistībā ar punktu 7.2. – līdz 500 EUR un aizliegums līdz 2021. gada beigām piedalīties LBS organizētās vai ar LBS oficiāli saskaņotās basketbola sacensībās ārtelpās.

 Sods rīkotājiem par punktā 8.2., 9.2., 9.3., 9.4. un 9.7. minēto prasību nenodrošināšanu – līdz 1000 EUR un atteikums turpmāk saskaņot rīkotāja pieteiktās sacensība basketbolā ārtelpās.

 Sods rīkotājiem par punktā 8.6. un 8.7. minēto prasību nenodrošināšanu – līdz 300 EUR.