Drukāt
Visu aprīli pilnā sparā jaunas zināšanas gūst divdesmit novada seniori, projekta “Silver Sharing Initiative” dalībnieki. Viņi pārstāv novada pensionāru biedrību “Atspulgs 5” un Gulbenes pilsētas pensionāru apvienību. 

 Ar senioriem strādā četri mentori – apmācītāji: Liene Baranovska, Elīna Nagle, Sanita Jurkāne un Marta Ludborža. Divu mēnešu laikā projekta dalībnieki pilnveidos prasmes datoru lietošanā, informācijas meklēšanā internetā, apgūs angļu valodas pamatus, kas nepieciešami ceļošanai un iepazīs valstu kultūrvēsturi. Pēc mācībām Gulbenē senioriem būs iespēja doties ārpus Latvijas pie projekta partneriem Polijā un Horvātijā.

Lai kļūtu par apmācītājiem šajā projektā, kopš janvāra mācījās paši mentori, apgūstot specifisku metodoloģiju, kas izstrādāta Polijā un saistīta ar senioru izglītošanu.

“Mācījāmies, kā veidot apmācību programmas, kā veidot prezentācijas, kā iesākt nodarbības, uz ko likt uzsvaru, novērtējot nodarbības norisi. Apmācībās Latvijā guvām daudz dažādu neformālās izglītības metožu piemērus.

Kopumā apmācības priekš manis ir bijušas ļoti noderīgas, jo šobrīd es esmu spējīga izveidot atsevišķu apmācību programmu, kombinējot to gan ar lekcijām, gan praktiskajiem darbiem, gan prezentācijām, gan neformālajām aktivitātēm. Esmu guvusi lieliskas idejas, kā iesaistīt seniorus savās aktivitātēs, kā mudināt viņus būt aktīviem un līdzdarboties, gūstot arī reālas zināšanas un pieredzi,” stāsta Liene Baranovska. Viņa būs atbildīga par informācijas tehnoloģiju apguvi - kā darboties ar datoru un internetu. “Veidošu grupas iesācējiem, kuri nemaz vai ļoti maz ir darbojušies ar datoru un internetu un grupas tiem, kuri ar datoru darbojas un ir gatavi iemācīties vēl ko jaunu. Galvenais uzsvars - lai seniori ir sociāli aktīvi ne vien ierastajā vidē, tiekoties aci pret aci, bet arī virtuālajā vidē, tādējādi veidojot komunikāciju ar tiem cilvēkiem, ar kuriem ikdienā šo komunikāciju neizdodas izveidot. Bet visam pāri mērķis - mudināt seniorus apzināties savu vērtību, būt kopā un gūt kaudzēm pozitīvu emociju!” stāsta Liene.

Elīna Nagle par apmācībā saka tā: “Man svarīgākais bija iegūt metodes, ko praktiski varu pielietot, organizējot angļu valodas apmācības senioriem, lai mācīšanās process būtu efektīvāks un senioriem piemērotāks. Iepazinām citas kultūras viņu kultūrvidē, kas mums ļoti palīdzēs atbilstošāk/labāk sagatavot seniorus viņu mobilitātēm. Pati uzlaboju savas angļu valodas zināšanas - spēju saprast, runāt un rakstīt! Mācījāmies no pieredzes bagātiem treneriem.” Elīna senioriem mācīs angļu sarunvalodas pamatus, uzsvaru liekot uz vārdu krājumu un situācijām, kādas varētu rasties ceļojot, aicinot brīvā, nepiespiestā atmosfērā ne tikai iegūt zināšanas, bet arī mācīties tās droši pielietot.

Marta Ludborža projektā ir atbildīga par tūrisma sektoru - sākot no ceļošanas stereotipiem un pieredzes, līdz pat ceļojumu plānošanai. Viņa senioriem stāstīs, kā noorganizēt ceļojumu no A līdz Z un kas būtu jāievēro, ceļojot ne tikai ārvalstīs, bet arī Latvijā. Savukārt par apmācībās gūto Marta saka: “Tās bija ļoti dinamiskas, radošas, interesantas mācības, kas sniedza padziļinātu informāciju par metodēm, veidiem un iespējām, kā kļūt par labiem un zinošiem mentoriem senioru apmācībās. Bija daudz praktisku uzdevumu, ko var aizņemties un tagad pielietot apmācībās.”

Sanita Jurkāne apmācībās stāstīs par kultūras jomu, kurā iepazīstinās ar Polijas un Horvātijas kultūru, runās par stereotipiem, kā arī izvērtēs Gulbenes novadam raksturīgo kultūras mantojumu, ar ko varētu iepazīstināt ciemiņus – poļu un horvātu seniorus, kas šogad ciemosies mūsu novadā. Jautāta par mentoru apmācībās gūto, Sanita saka: Pirmajās apmācībās Stāmerienā apguvām ļoti daudz teorijas: D.Kolba izstrādāto mācīšanās ciklu un stilus, kas sniedz zināšanas kā mācīšanās procesu padarīt efektīgāku un B.Tukmena grupas attīstības modeli, kas palīdz izprast un sadarboties ar komandu (mūsu gadījumā ar senioriem). Mācību procesā izmantojām ļoti daudzas neformālās izglītības metodes, kas mācību procesā dažādos veidos dod iespēju saliedēt, uzmundrināt grupu, radoša veidā pieiet mācību procesam un tēmām.

Savukārt apmācībās Polijā bija teorijas pielietojums praktiskās nodarbībās, kuru laikā trenējām prezentēšanas prasmes, veidojām mācību programmas, apguvām mācību procesa novērtēšanas prasmes.

Zināšanu un praktiskās pieredzes ieguvums ir neatsverams un projekta realizācijā noteikti būs noderīgs veidojot apmācību programmas, kopīgi mācoties un sniedzot atbalstu senioriem. Iegūtās zināšanas un prasmes būs noderīgas arī ikdienas darbā, strādājot bibliotēkā.”  

 

logo sil

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste