Drukāt

Attēls

Kopš 2017. gada sākuma Gulbenes novada dome īsteno projektu Meliorācijas sistēmas atjaunošana posmā no pašvaldības autoceļa “Kalniena – Vidiena” Nr. 11-8 līdz autoceļam “Kalniena – Lūri” Nr. 11-3”, Nr. 16-07-A00403-000373. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 39393,86 EUR, no tām 90% ELFLA finansējums, bet 10% pašvaldības līdzfinansējums. Būvdarbus veic SIA “AMBERGOLD”, drīzumā tos plānots pabeigt. Atjaunojot sistēmu, izmantots videi draudzīgs meliorācijas sistēmas elements – sedimentācijas baseins, novākts apaugums, atcelmota trase, pārtīrīts pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvis, atjaunotas caurtekas, ierīkotas virszemes noteces. Sagaidāms, ka projekts nesīs labumu gan tuvumā esošajiem lauksaimniekiem, gan mežsaimniekiem.

Projekts tiek īstenots ELFLA apakšpasākuma 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā ietvaros, tā mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Elīna Strode
Gulbenes novada domes projektu vadītāja