Drukāt

Gulbenes novada dome ir noslēgusi projekta Nr.4.2.2.0/17/I/052 “Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu. Gulbenes novada sociālā dienesta ēka pēc tās pārbūves un  energoefektivitātes paaugstināšanas ekspluatācijā tika pieņemta š.g.16.janvārī, šobrīd norisinās projekta noslēguma atskaišu sagatavošana.

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs, darbinieki un klienti augstu novērtējuši patīkamās pārmaiņas pēc veiktajiem pārbūves darbiem - gan ēkas vizuālo stāvokli, gan iekšējo komforta līmeni (siltums, ventilācija, apgaismojums).

Projekta darbību īstenošanas rezultātā 2019.gadā tiks sasniegts primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 153 165,2194 kWh/gadā un siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums - 30.746 CO2 ekvivalenta tonnas.

Projekta kopējās izmaksas ir 264 252,90 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 206 666,48 EUR (74,03232493% jeb 153 000,00 EUR ERAF finansējums, 6,491918767% jeb 13 416,62 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 19,4757563% jeb 40 249,86 EUR pašvaldības finansējums) un neattiecināmās izmaksas 57 586,42 EUR (pašvaldības finansējums).

Attēls

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja