Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” realizāciju, kura ietvaros plānots izbūvēt rotācijas apli Lapu, Brīvības, Miera un Naglenes ielas krustojumā, nojaucot bijušā veikala „Marķīzs” ēku. Šajā sakarā iedzīvotājiem ir radušies vairāki jautājumi.

Kā radās ideja par to, ka šajā krustojumā nepieciešams izbūvēt rotācijas apli?

Krustojuma pārbūves iecere, pārbūvējot Lapu, Brīvības, Miera un Naglenes ielu satiksmes mezglu par rotācijas apli, radās jau 2010.g., kad Gulbenes novads pasūtīja būvprojektu “Tranzītielu rekonstrukcija Gulbenē”. Tā ietvaros tika projektēta arī Brīvības iela un iepriekšminētā satiksmes mezgls. 2016.gada janvārī radās iespēja piesaistīt ārējo finansējumu uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai. Izvērtējot vajadzības, tika nolemts ieguldīt naudas līdzekļus Brīvības ielas posma (no pilsētas robežas līdz Brīvības ielai 67) pārbūvei. Šeit ir ražošanas teritorija, kurā atrodas vairāk nekā 20 uzņēmumi. Jāpiebilst, ka ceļu inženieri rotācijas apli ir atzinuši par drošāko un ērtāko krustojuma šķērsošanas veidu.

Kāpēc šajā krustojumā ir nepieciešams uzlabot satiksmes drošību? Vai tas ir bīstams?

Satiksmes mezgls uzskatāms par diezgan sarežģītu pieslēgto ielu plānojuma dēļ. Šāda tipa krustojumus rekomendē pārbūvēt par rotācijas apļiem. Šobrīd no Miera, Naglenes un Lapu ielas puses virzienā uz Brīvības ielu, nav nodrošināta normatīvos noteiktā redzamība. Savukārt pa Brīvības ielu braucošie autovadītāji nereti pārkāpj noteiktos ātruma ierobežojumus. Šādas situācijas, ņemot vērā sagaidāmo satiksmes kustības pieaugumu Lapu ielā, var rezultēties smagos negadījumos. Arī tehniskās apsekošanas atzinumā teikts, ka satiksmes drošība krustojumā ir sliktā līmenī – nav nodrošināti ielu pieslēgumu normatīvie garenkritumi un izbraukšanas redzamības trijstūri. Nav izbūvēti gājēju celiņi un krustojums nav apgaismots.

Tiklīdz tika sakārtota Zvaigžņu iela ( no Miera ielas līdz Brīvības ielai) un atļauts kreisā pagrieziena manevrs no Miera ielas uz Zvaigžņu ielu virzienā no pilsētas, satiksmes intensitāte pieauga. Kravas automobiļu un autobusu vadītāji arvien biežāk izvēlas veikt kreiso pagriezienu un braukt pa Zvaigžņu ielu, lai izvairītos no braukšanas kalnā nepārskatāmajā Miera, Naglenes, Lapu, Brīvības ielas krustojumā. Īpaši ziemā kravas automašīnām un autobusiem rodas problēmas atsākt kustību un uzbraukt kalnā.

Vai šajā krustojumā ir mērīta satiksmes intensitāte?

Gulbenes novada pašvaldība, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību, šajā krustojumā veica satiksmes intensitātes mērījumus. Rezultāti uzrādīja, ka šajā krustojumā visos virzienos vidējā diennakts satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 3500 automašīnu (tai skaitā kravas transports). Ņemot vērā Lapu ielai piegulošās teritorijas attīstības tendences, tuvākajā nākotnē satiksmes apjoma pieaugums šajā ielā varētu vēl vairāk iespaidot pārbūvējamā satiksmes mezgla noslogojumu un tā satiksmes drošību.

Jāpiemin, ka vienlaikus ar paša krustojuma pārbūves darbiem ir plānota arī esošo inženiertīklu sakārtošana krustojuma teritorijā – sakaru un elektropārvades līniju gaisvadu šķērsojumu likvidēšana, tos pārbūvējot pazemes kabeļu trasēs, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, sliktā stāvoklī esošo caurteku pārbūve u.c. darbi.

Esosa_satiksmes_intensitate.pdf

Perspektiva_satiksmes_intensitate.pdf

Kāds būs apļa diametrs?

Apļa diametrs būs 60 metri. Protams, ka Gulbenes pilsētas ielu satiksmes organizācijas un kustības drošības komisija apsprieda vairākus krustojuma pārbūves variantus - mazāka rotācijas apļa (38 metri diametrā ar četriem atzariem, Lapu ielu nepieslēdzot rotācijas aplim) izbūve, kas neskar bijušā veikala „Marķīzs” ēku, liela rotācijas apļa (60 metri diametrā) izbūve un ceļa seguma pārbūve bez rotācijas apļa izbūves, kas nozīmētu atstāt visu kā līdz šim, pakļaujot satiksmes dalībniekus bīstamām situācijām. Ņemot vērā to, ka šajā krustojumā „satiekas” pieci ceļi (nevis 4, kā tas ir pārsvarā) un visos virzienos ir atļauta kravas automašīnu un traktortehnikas kustība, kā arī to, ka Lapu ielā attīstās uzņēmējdarbība, kas saistīta ar transportlīdzekļu plūsmu, tika nolemts izvērtēt iespēju par ēkas Brīvības ielā 106 iegādi un nojaukšanu, lai varētu izbūvēt pietiekami lielu rotācijas apli, kas neapgrūtinātu kravas automašīnu kustību. Ja tiktu izbūvēts mazāks rotācijas aplis, tad, piemēram, traktors ar divām piekabēm šo krustojumu šķērsot nevarētu. Izgriešanās leņķi būtu pārāk mazi un transportlīdzeklis iestrēgtu rotācijas aplī. Ja standarta krustojumos izgriešanās leņķis ir 10 m liels, tad šeit tas būs 15 m.

Ja īpašnieks minēto ēku nepārdotu, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija tai būtu piešķīrusi valsts kultūras pieminekļa statusu (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2016.gada 30.decembra sēdē nolēma nepiešķirt kultūras pieminekļa statusu ēkai Brīvības ielā 106), tad Gulbenes novada dome īpašumu neiegādātos un atteiktos no ieceres par rotācijas apļa izbūvi, jo pie esošās situācijas būvēt mazu rotācijas apli nav racionāli.

Kāds būs brauktuves platums un joslu skaits?

Apļa brauktuve būs 5,25 m plata. Paredzēta ir arī 25cm drošības josla līdz apmalei. Tātad asfaltētā daļa būs 5,50 m. Savukārt apļa iekšpusē paredzēta apmale ar granīta bruģakmeni 1.5 m platumā. Lai gan Gulbenes novada pašvaldība projektētājam izvirzīja prasību, ka nepieciešamas divas joslas, pēc konsultācijām ar ceļu inženieriem tika nolemts, ka aplim tomēr būs viena josla. Pie esošās intensitātes divas joslas būtu liekas. Tāpat jāņem vērā apstāklis, ka pieslēguma ceļi ir tuvu viens otram, un autovadītāju pārkārtošanās no vienas joslas uz otru radītu bīstamas situācijas. Pievēršot uzmanību rotācijas apļiem citviet Latvijā, tika novērots, ka viena josla – tā ir vispārpieņemtā prakse.

Vai gājēju ietves arī tiks izbūvētas?

Gājēju ietve tiks izbūvēta visapkārt rotācijas aplim ar zaļo zonu starp brauktuvi un ietvi, kas daļēji būs apvienota ar veloceliņu. Tās platums – 2,50 līdz 2,75 m. Būs izbūvētas arī neapzīmētas gājēju pārejas vietas, kas nozīmē to, ka automašīnām būs priekšroka. Izvērtējot situāciju un uzklausot speciālistu ieteikumus, rīkoties šādi, jo mašīnu īpatsvars ir lielāks nekā gājēju. Ja laika gaitā apstākļi mainīsies, tad tiks risināts jautājums par gājēju pārējas apzīmēšanu ar ceļa zīmēm. Iedzīvotājiem ir svarīgi zināt, ka pārejas vietas visos atzaros būs izbūvētas tā, lai vienlaicīgi nebūtu jāšķērso abas joslas uzreiz. Ir paredzēta nodalīta drošības josla starp brauktuves joslām – gājējs varēs šķērsot vienu joslu un pēc tam otru.

Vai aplis tiks izbūvēts slīpumā?

Miera un Naglenes ielā veiks uzbērumu – tās tiks paceltas uz augšu. Tāpēc Miera iela savulaik netika pārbūvēta līdz galam, jo bija iecere tuvākajā nākotnē veidot satiksmes mezglu, līdz ar to neradot situāciju, ka ir jādemontē nesen ieklāts asfalts. Rotācijas aplim nav jābūt vienā līmenī, tomēr ne ar kritumu 1 vai 2 metri, kā tas ir šobrīd. Veicot šos pasākumus, situācija, kad ir jābrauc pret kalnu, tiks novērsta.

Kāpēc apli nevar pavirzīt pa labi vai pa kreisi, lai nebūtu jājauc nost bijušā veikala „Marķīzs” ēka?

To nevar izdarīt tāpēc, ka aplis būs liels. Tā novietojums ir atkarīgs no piebraucamo ceļu atrašanās vietas un izgriešanās rādiusu lielumiem. Vienkāršiem vārdiem sakot, ceļi satiekas tur, kur viņi satiekas, un nav iespējams mākslīgi pārnest ceļu citā vietā. Gulbenes pilsētas ielu satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas lēmums bija viennozīmīgs – ja projektu nevar realizēt šādi, tad no šīs ieceres ir jāatsakās, jo „pārnest” apli citur nav iespējams.

Vai ēku nevar saglabāt, atstājot to, piemēram, apļa vidū?

Tik lielā aplī to varētu izdarīt, taču ēka nebūtu tieši apļa vidū. Šāds variants bija izskatīts, pat tika zīmētas skices ar iespējamajiem ēkas apbraukšanas veidiem. Taču ēka traucētu krustojuma pārredzamībai un būtu jāsamazina izgriešanās rādiusi, kas nav mazsvarīgs faktors. Jāpiebilst, ka ēkai nebūtu nekāda pielietojuma, jo gājēju kustība rotācijas apļa iekšpusē ir aizliegta. Tur drīkst atrasties tikai tehniskie darbinieki, piemēram, lai nopļautu zāli. Ēka būtu tikai kā piemineklis, ka laika gaitā pārvērstos graustā, jo jau tagad tā ir ļoti sliktā stāvoklī. Šobrīd ir nolemts lielāko daļu ēkas akmeņu izmantot būvniecībā – nogāžu nostiprināšanā un drošības joslu izveidē.

Kad tiks uzsākti būvdarbi?

Visi darbi tiks veikti pa posmiem. Jau šobrīd notiek Lapu ielas un ceļa „Brīvības-Brīvības 87” pārbūve. Savukārt pēc pilsētas svētkiem pārbūves darbi sāksies Brīvības ielas posmā no Brīvības ielas 67 līdz Miera, Naglenes, lapu un Brīvības ielas krustojumam. Pārbūve varētu ilgt līdz 2018.gada otrajai. Tas nozīmē, ka šis posms visu ziemu būs bez asfalta. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem! Savukārt krustojuma pārbūvi plānots uzsākt 2018.gadā. Tā ilgs līdz 2019.gada vasaras beigām. Šis process ir laikietilpīgs, jo nav iespējams noslēgt visu krustojumu ierobežoto apbraukšanas iespēju dēļ. Būvniecība jāveic pa daļām, lai netiktu slēgta satiksmes plūsma.

Kāds ir projekta izmaksas?

Kopējās plānotās projekta izmaksas (ieskaitot rotācijas apļa izbūvi aptuveni par 500 000) – 3 254 404 eiro. No tām 2 766 243 eiro ir Eiropas Savienības fondu finansējums, savukārt pašvaldības līdzfinansējums plānots 15% jeb 488 161 eiro apmērā.

Kāpēc netika ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis un netika rīkota publiskā apspriešana?

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta 5.punktu* publiskās apspriešanas process par šā projekta realizāciju nav jārīko. Krustojuma pārbūve neietekmē un nerada būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī satiksmes intensitāte šajā vietā pēc projekta realizācijas būtiski nepalielināsies. Arī Gulbenes novada pašvaldības saistošajos noteikumos nav paredzēti citi gadījumi, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana.

Informācija par ieceri izbūvēt rotācijas apli tika publicēta Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā 2016.gada 30.jūnijā, kā arī Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas” 2016.gada 20.jūlija numurā. Savukārt laikrakstā „Dzirkstele” informācija par šo ieceri pirmo reizi tika publiskota tikai 2016.gada 5.jūlijā, bet laikraksta portālā www.dzirkstele.lv – 2016.gada 11.jūlijā, pamatojoties uz pašvaldības publiskoto informāciju. Jāatzīmē, ka visas Gulbenes novada domes sēdes un komiteju sēdes ir atklātas un to plānotā darba kārtība tiek publicēta portālā www.gulbene.lv. Iedzīvotājiem ir tiesības apmeklēt šīs sēdes un paust savu viedokli. Tāpat 2017.gada 19.janvārī iedzīvotāji tika aicināti piedalīties Gulbenes novada teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedriskajā apspriedē, kur šis krustojums ir iezīmēts kā satiksmes mezgls, tomēr šim aicinājumam neatsaucās neviens iedzīvotājs. 2017.gada marta otrajā pusē pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv, informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas”, laikrakstā „Dzirkstele” un portālā www.dzirkstele.lv tika publicēta informācija ar aicinājumu iedzīvotājiem iepazīties ar plānoto Brīvības ielas posma pārbūves un rotācijas apļa izbūves projektu.

Vai ceļš no Smiltenes puses tiks paplašināts?

Ceļa posms līdz iebraukšanai pilsētā ir Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” īpašums. Gulbenes novada pašvaldības speciālisti šobrīd veic sarunas ar uzņēmumu par iespēju sakārtot šo bedraino un šauro posmu no ceļa zīmes, kas apzīmē apdzīvotas vietas sākumu, līdz pieturai „Svelberģis”. Ja tiks atrasti finanšu līdzekļi, tad „Latvijas Valsts ceļi” darbus (brauktuves paplašināšana un ietves izbūve) varētu veikt ne ātrāk kā 2019./2020.gadā. Jāpiebilst, ka oficiāla vienošanās vēl nav noslēgta.

*Būvniecības likuma 14.panta 5.punkts. Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana. Publisku apspriešanu nerīko, ja teritorijai, kurā paredzēta būve, ir spēkā esošs detālplānojums. Ja saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, konstatējot šajā daļā minēto specifisko ietekmi, var tikt pieņemts lēmums par detālplānojuma izstrādi, priekšroka dodama detālplānojuma izstrādei. Publiskas apspriešanas rezultātus var izmantot, lai ietvertu būvatļaujā papildu nosacījumus, kas attiecas uz iepriekš minēto būves ietekmi uz vidi. Ja būvatļauja izdota, pārkāpjot šīs daļas noteikumus, augstāka iestāde vai tiesa, izlemjot jautājumu par apstrīdētās vai pārsūdzētās būvatļaujas tiesiskumu, izvērtē, vai pārkāpums ir tik būtisks, ka būvatļauja atceļama, un it īpaši pārbauda to, vai nav pārkāptas sabiedrības līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā.

Informāciju sagatavoja Gunta Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste