Pētījums “Pirmais skats uz mācīšanos” ietver situācijas analīzi par radošumu un radošu mācīšanās vidi Spānijā, Nīderlandē un Latvijā, balstoties uz intervijām ar profesionāļiem, gadījumu analīzi, teorētiskās literatūras un politikas dokumentu analīzi. Pētījums ir izstrādāts projektā “Skats uz mācīšanos” (Looking@Learning”), kas tiek finansēts Erasmus + programmas stratēģisko partnerību projektu ietvaros. Gulbenes novada kontekstā pētījumā ir aplūkota Gulbenes 2.vidusskolas, K.Valdemāra pamatskolas un Rankas pagasta jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s” pieredze.

Šī pilotpētījuma mērķis ir apkopot sākotnējo informāciju par radošumu un radošu mācīšanās vidi Latvijā, Nīderlandē un Spānijā. Tajā ir ieskicētas radošas mācīšanās vides problēmas Latvijas, Nīderlandes un Spānijas izglītības sistēmās, vienlaikus apskatot izglītības politikas dokumentus un reālo situāciju izglītības iestādēs. Pētījums fokusējas uz situāciju formālās izglītības iestādēs (arodskolās, vidusskolās, pamatskolās un pirmsskolas izglītības iestādēs), neformālās izglītības iestādēs (jauniešu centri, jauniešu iniciatīvas un nevalstiskās jauniešu organizācijas) un alternatīvās izglītības programmās (Montessori pedagoģija, demokrātiskās skolas). Nīderlandē pētījums fokusējas uz mācīšanās vidi jauniešiem ar mācīšanās problēmām un īpašām vajadzībām, jo lielākā daļa projektā iesaistīto organizāciju no Nīderlandes strādā pārsvarā tieši ar šo mērķa grupu.

Pētījums “Pirmais skats uz mācīšanos” ir projekta “Skats uz mācīšanos” pirmā fāze. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai attīstītu metodoloģiju un pieeju, kādā veidā veicināt radošu mācīšanās vidi Latvijā, Spānijā un Nīderlandē.

Projekta “Skats uz mācīšanos” mērķis ir radīt vietu un atbalstu formālās un neformālās izglītības profesionāļu starp-sektoru sadarbībai, kas vērsta uz inovācijām izglītībā, lai veidotu mūsdienīgu un veiksmīgu mācīšanās vidi jauniešiem viņu mācību procesā. Šis ilgtermiņa projekts tiek realizēts laikā no 2015. gada marta līdz 2017. gada februārim, sadarbojoties sešiem partneriem - četrām nevalstiskajām organizācijām: biedrība “Humana People to People in Latvia” no Latvijas, biedrība “Youth Exchange Service” un biedrība “Stichting Merakel” no Nīderlandes, biedrība “PROMESAS” no Spānijas, kā arī divām valsts un pašvaldības iestādēm: Gulbenes novada domi no Latvijas un jauniešu centru “Maracena” no Spānijas.

Ar pētījumu var iepazīties šeit:

Rūta Kronberga

00learning

Projekts Nr.2014-2-LV02-KA205-000575 tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.