ves2019

Lai paaugstinātu iedzīvotāju izpratni par fizisko aktivitāšu nozīmīgumu un veicinātu veselīgu paradumu veidošanos, Gulbenes veco ļaužu dzīvojamās mājas, Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais" un „Tirza” klientiem 22. janvārī notika šī gada pirmā pašvaldības organizētā nodarbība kopā ar fizioterapeitu. Plānots, ka nodarbības 2018. gadā notiks vienu reizi mēnesī.

Nodarbību mērķis ir iedrošināt uz fiziskām aktivitātēm, kas uzlabotu veselības stāvokli un palīdzētu saglabāt fizioloģiskās pamatfunkcijas, iemācīties iepazīt savu ķermeni un apzināties tā stiprās un vājās puses.

Šādā veidā pašvaldība vēlas mudināt sociālās aprūpes centru iemītniekus paaugstināt spējas pašiem rūpēties par savu labklājību un veikt ikdienas dzīvē nepieciešamās darbības. Gados vecākiem cilvēkiem ir nepieciešams pozitīvs skats uz dzīvi un apstiprinājums savām spējām. Svarīgs faktors ir sociālās atstumtības un vientulības sajūtas mazināšana.

Nodarbības kopā ar fizioterapeitu ir viens no efektīvākajiem veidiem cilvēku motivēšanai fiziskām aktivitātēm. Tā iespējams ne tikai iemācīt pareizi apgūt vingrojumus pēc katra individuālām spējām, bet arī pilnveidot socializēšanās iemaņas, attīstīt garīgo veselību.

 

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Monika Jurjāne,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja