pumpurs logoStatistikas dati liecina, ka ik gadu vidēji 14 000 skolēnu visā Latvijā priekšlaicīgi pārtrauc mācības.* Gulbenes novadā tie ir vidēji 55 skolēni – pārsvarā vidusskolas vecuma posma jaunieši. Cēloņi tam ir dažādi – darba uzsākšana, motivācijas trūkums, nesekmīgi gada vērtējumi, mācību un uzvedības traucējumi, grūtniecība, materiālie apstākļi, veselības problēmas u.c. Savukārt aptuveni 175 bērni un jaunieši ir pakļauti mācību pārtraukšanas riskam.

Lai samazinātu mācības pārtraukušo izglītojamo skaitu, kā arī novērstu iespējamos gadījumus, kad mācības varētu tikt pārtrauktas, Gulbenes novada pašvaldība ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRS)”, tajā iesaistot vispārizglītojošo skolu pedagogus un riska grupas skolēnus no 5. līdz 12. klasei.

2017./2018. mācību gadā projektā ir iesaistījušās piecas Gulbenes novada skolas -  Stāķu pamatskola, Tirzas pamatskola, Galgauskas pamatskola, Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola un Gulbenes 2.vidusskola. Tā kā projekta realizācija ilgs vēl piecus gadus, tad tajā pakāpeniski tiks iesaistītas visas novada vispārizglītojošās izglītības iestādes.

„Katram iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai, piemēram, dažādas konsultācijas, sabiedriskā transporta pakalpojumu, naktsmītņu un ēdināšanas izdevumu segšana, apģērba, apavu vai higiēnas preču iegāde bērniem no maznodrošinātām ģimenēm. 1.semestrī Gulbenes novadā tika sagatavoti 49 individuālie atbalsta plāni. To izveidē un realizācijā iesaistījās 27 pedagogi,” informē Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe Vija Medne.

Iesaistītais atbalsta personās skolās atzīst, ka rezultāti ir redzami jau tagad – ir radusies motivācija, paaugstinājies pašnovērtējums, uzlabojušās sekmes un skolotāju un izglītojamo savstarpējās attiecības.  Skolēni guvuši pārliecību, ka stresa un problēmsituācijās  tiešām var griezties pie audzinātāja un kopīgi meklēt risinājumu. Nav mazsvarīgi arī tas, ka skolēnu vecākiem uzlabojas sadarbība ar izglītības iestādi. Viņi ir ieinteresēti projektā, jo saskata reālo atbalstu. Ieguvums ir arī iespēja nodrošināt sociālā pedagoga pieejamību. Tāpat projekta finansējums ļauj papildus algot pedagoga palīgus, kuri sniedz atbalstu skolēniem gan mācību stundās, gan mājas darbu sagatavošanā un iepriekšējos gados iekavētā mācību satura apguvē individuālās nodarbībās pēc mācību stundām.

Piešķirtais finansējums Gulbenes novada domes dalībai projektā 2017./2018.m.g. ir 46 000 EUR (Eiropas Savienības Sociālais fonda un valsts budžeta līdzekļi). Finansējums katrā projekta realizācijas gadā var mainīties. Tas tiek piešķirts atkarībā no izglītojamo skaita izglītības iestādes 5.-12.klašu skolēnu grupā.

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"  projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

* Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2016.gadu.

ans logo

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste