Pagājušā gada nogalē Gulbenes novada dome kopā ar partneriem no Baltijas valstīm, Vācijas, Zviedrijas, Polijas, Somijas, Dānijas iesaistījās divu Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu plānošanā un pieteikumu sagatavošanā.

Šī gada 23.-24.maijā Helsinkos Interreg Baltijas jūras reģiona programmas Uzraudzības komitejas tikšanās laikā tika apstiprināti 39 no kopumā iesniegtā 71 projekta. Apstiprināto projektu sarakstā iekļauti abi projekti, kuros iesaistījās Gulbenes novada dome – “Act Now” un “LowTEMP”. Šie projekti bija iesniegti specifiskajā mērķī 2.3.“Energoefektivitāte”, kurā kopumā apstiprināti 4 projekti.

Projekts “Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities” (Rīkojies tagad: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās) saistīts ar energoefektivitātes paaugstināšanu ēkās, izveidojot vienotu energopārvaldības sistēmu enerģijas patēriņa datu attālinātai nolasīšanai un analīzei un paaugstinot pašvaldību darbinieku kapacitāti enerģijas pārvaldības un investīciju plānošanas jomā. Projekta ietvaros plānota arī energopārvaldnieka piesaistīšana, darba samaksu paredzot projekta attiecināmajās izmaksās. Gulbenes novada domes izmaksas projektā plānotas 172 881,00 EUR apmērā, no tām 85% jeb 146 948,85 ir ERAF finansējums, 15% jeb 25 932,15 EUR – pašvaldības finansējums.

Projekts „LowTEMP: Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region” (Zemas temperatūras centrālā apkure Baltijas jūras reģionam) saistīts ar zemas temperatūras apkures sistēmu ieviešanu. Projekta ietvaros plānots izstrādāt zemas temperatūras apkures ieviešanas stratēģiju, veikt tās testēšanu esošajās ēkās un siltumapgādes sistēmās (viens no pilotprojektiem tiks īstenots Gulbenes novadā), kā arī paaugstināt pašvaldību darbinieku zināšanas un kapacitāti zemas temperatūras apkures jomā. Gulbenes novada domes izmaksas projektā plānotas 180 000,00 EUR apmērā, no tām 85% jeb 153 000,00 EUR ir ERAF finansējums, 15% jeb 27 000,00 EUR – pašvaldības finansējums.

in rrg

Vita Lāčkāja-Krūmiņa, Gulbenes novada domes projektu vadītāja